Monitorovací výbor pre OP EVS schválil zámery deviatich národných projektov

22.10.2016 10:26

Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) dnes schválil predložené zámery deviatich národných projektov. Členovia výboru sa stretli na svojom šiestom zasadnutí. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predstavilo sedem projektov, Úrad vlády Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním riadený Inštitút finančnej politiky po jednom projekte. Riadiacim orgánom OP EVS je rezort vnútra.
      Na sedem projektov, ktoré bude implementovať ministerstvo spravodlivosti, bola vyčlenená alokácia 32 455 640 eur. Šesť zámerov národných projektov dnes rezort opätovne predložil na schválenie monitorovaciemu výboru. Dôvodom je úprava rozsahu aktivít pôvodne schválených zámerov národných projektov. Jedným zo zámerov chce rezort prispieť k lepšiemu nastaveniu vnútorných procesov jednotlivých organizácií s dôrazom na ich efektivitu a tiež zvýšiť kvalitu služieb.
      Projektom s názvom "Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov" chce ministerstvo spravodlivosti zefektívniť poskytovanie právnej pomoci v rôznych špecifických životných situáciách. Takisto ním plánuje dobudovať kapacity Centra právnej pomoci. Cieľom iného projektu je napríklad nastaviť nový systém vzdelávania pre zamestnancov rezortu spravodlivosti. Vzdelávať bude rezort aj sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov, čím chce zvýšiť vymáhateľnosť práva.
      Ministerstvo spravodlivosti predložilo na opätovné schválenie tiež projekty s názvom "Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu" a "Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)". Prvým zmieneným projektom ministerstvo plánuje podporiť rozhodovanie a riadenie ministerstva a zaviesť kľúčové znalostné systémy rezortu, druhým zvýšiť efektivitu, výkonnosť a kvalitu služieb, ktoré rezort poskytuje.
      Projekt, ktorý si dal za cieľ znížiť administratívnu záťaž pri registrácii obchodných spoločností či už na strane podnikateľov alebo na strane úradov, predložil rezort spravodlivosti na schválenie po prvýkrát. Ďalším cieľom projektu je zvýšenie kvality dát v obchodnom registri, čím sa zároveň zvýši aj počet novovzniknutých obchodných spoločností, a to podporí rast zamestnanosti. "Schválené projektové zámery predstavujú výrazný príspevok k reforme justície na Slovensku, ktorá je jednou z hlavných priorít pre operačný program," konštatuje generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.
      Členovia Monitorovacieho výboru OP EVS schválili tiež zámer národného projektu s názvom "Zefektívnenie systému centrálnej koordinácie plánovania a riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe". Predložil ho úrad vlády a OP EVS naň vyčlenil 1 316 747 eur. Cieľom projektu je zefektívniť plánovanie a riadenie ľudských zdrojov v štátnej správe. Posledný zámer národného projektu, ktorý  bol dnes monitorovacím výborom schválený, je zámer predložený ministerstvom financií a jeho Inštitútom finančnej politiky. Na projekt "Špičkové vzdelanie pre zamestnancov analytických útvarov" je alokovaných 2 315 460 eur.  
      "Cieľom projektu je  vybudovať odborné analytické kapacity pre tvorbu verejných politík prostredníctvom získavania odborných poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni, a to krátkodobými vzdelávacími pobytmi a stážami na najlepších zahraničných inštitúciách pre zamestnancov analytických útvarov. Tento projekt bude vzdelávať analytikov naprieč inštitúciami štátnej správy. Kvalitné analytické kapacity sú základným predpokladom pre tvorbu lepších politík na národnej úrovni," uviedol riaditeľ odboru OP EVS Samuel Arbe.