Monitorovacia správa plnenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za roky 2012, 2013, 2014 a 2015

05.10.2016 22:43

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity / Tlačové správy / 2016

Monitorovacia správa, ktorú sme  predkladali na rokovaní vlády bola vytvorená na základe informácií, ktoré nám postúpili rezorty a ich priamo riadené organizácie. Nie je hodnotiaca, nerobili sme evaluáciu, len sme zozbierali dáta, aby sme vláde aj verejnosti dali informácie o realizácií jednotlivých čiastkových opatrení. Dokument bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie a predkladal sa bez rozporov. Monitorovacia správa odpočtuje realizáciu akčných plánov Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020. Väčšina opatrení je rezortmi vyhodnotená ako splnená, priebežne plnená alebo sčasti splnená. Predpokladaný dokument nesleduje efektívnosť týchto opatrení, len dáva základnú informáciu o ich priebehu. „Mojou ambíciou je, aby úrad, ktorý vediem v budúcnosti participoval aj na evaluačných správach, teda, aby sme vláde SR a verejnosti mohli predložiť aj dopady hodnotení jednotlivých opatrení. Umožnilo by to v budúcnosti nastavovať politiky a jednotlivé opatrenia adresnejšie a komplexnejšie.“ Máme pripravené nové akčné plány Stratégie SR pre integráciu Rómov na roky 2016 -2018, ktoré v krátkom čase predložíme na medzirezortné pripomienkové konanie a v nasledujúcich rokoch chceme udávať tempo rómskej integrácie. 

https://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail…