MONITOROVANIE A HODNOTENIE VÔD

23.12.2015 11:35

Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os

1  – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita

1.2 – Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ

1.2.3 – Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

Číslo výzvy

OPKZP-PO1-SC123-2015-8

Dátum vyhlásenia výzvy
22.12.2015

Dátum uzavretia výzvy

RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potencionálnych žiadateľov. Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk 

Oprávnené aktivity

Aktivita A. Monitorovanie a hodnotenie vôd, vrátane skvalitňovania monitorovacej siete:

  • sledovanie a hodnotenie kvality, stavu a kvantity povrchových vôd
  • sledovanie a hodnotenie kvality, stavu a kvantity podzemných vôd
  • skvalitnenie monitorovacej siete povrchových vôd
  • skvalitnenie monitorovacej siete podzemných vôd

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity, a ktoré sú zároveň v súlade s vodným zákonom a súvisiacou vyhláškou a prispievajú k plneniu záväzkov v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality vôd vyplývajúcich z Rámcovej smernice o vodách.

Oprávnený žiadateľ

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:

  • právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie množstva, režimu, kvality povrchových vôd a vplyvom pôsobiacich na kvalitu povrchových vôd
  • právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie výskytu, množstva, režimu a kvality podzemných vôd
  • správca vodohospodársky významných vodných tokov

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I)

Finančná alokácia výzvy

52 775 000 Eur

Link na kompletné znenie výzvy
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/8-vyzva-zamerana-monitorovanie-a-hodnotenie-vod-opkzp-po1-sc123-2015-8/