MV SR schválilo prvé žiadosti na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl

14.09.2016 12:00

Do prvého hodnotiaceho kola výziev na výstavbu, prestavbu alebo rekonštrukciu materských škôl sa mohli zapojiť mestá a obce zo siedmich krajov s výnimkou Bratislavského. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) prijalo 34 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP), z ktorých bolo v prvom kole schválených 13 v celkovej výške 5,5 mil. eur. 

Do týchto miest poputuje finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie vo výške 5 483 564 eur. Obce ho budú môcť použiť na výstavbu nových materských škôl, prestavbu už existujúcich objektov, alebo na ich rekonštrukciu. 

V januári 2016 boli vyhlásené dve výzvy týkajúce sa podpory obcí s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Prvá výzva je určená pre 150 obcí a druhá výzva je otvorená pre ďalších 894 miest a obcí. Rozdelenie je v súlade so zoznamom obcí a miest, ktorý tvorí prílohou č. 8 Operačného programu Ľudské zdroje a v súlade s Atlasom rómskych komunít. 

„Podpora výstavby a rekonštrukcie materských škôl bude mať pozitívny dopad na MRK vytvorením podmienok pre plnohodnotnú účasť detí v predprimárnom stupni vzdelávania. Veríme, že túto jedinečnú príležitosť využije čo najviac obcí,“ povedala štátna tajomníčka MV SR Denisa Saková. 

Celková alokácia oboch výziev je 50 mil. eur. Druhé hodnotiace kolo bolo uzatvorené 9. septembra 2016 a o jeho výsledkoch bude MV SR informovať po skončení schvaľovacieho konania. Uzávierka tretieho kola je naplánovaná na 2. decembra 2016. Pre bližšie informácie k prvému kolu viď grafy nižšie. 

MV SR je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje v oblasti marginalizovaných rómskych komunít. Popri výzvach na materské školy je v súčasnosti vyhlásená výzva na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier. Operačný program je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR vo výške 450 miliónov eur.