MŽP SR slávnostne predstavilo nový OP Kvalita životného prostredia

22.12.2014 11:09

Viac ako 200 tisíc obyvateľov Slovenska by malo pocítiť zlepšenie v oblasti čistenia odpadových vôd, vyše 12 tisíc ľudí benefity nových protipovodňových opatrení. 

Zrekultivovať by sa malo 452 hektárov územia. Toto všetko má zabezpečiť nový Operačný program Kvalita životného prostredia na roky 2014 až 2020.

Druhý najväčší operačný program na Slovensku predstavil na slávnostnej konferencii v Bratislave minister životného prostredia Peter Žiga spoločne s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom a Christopherom Toddom z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku.

Konečnú podobu operačného programu schválila Európska komisia 28. októbra tohto roku, ako jeden z prvej desiatky v rámci 200 návrhov. „Za šesť rokov bude preinvestovaná najväčšia čiastka v histórii Slovenska v oblasti životného prostredia,“ povedal minister životného prostredia Peter Žiga.

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) bude môcť Slovensko v rokoch 2014 až 2020 čerpať z európskych štrukturálnych a investičných fondov 3,138 miliardy eur. Spolu s prostriedkami vyčlenenými zo štátneho rozpočtu tak bude mať Slovensko na ochranu životného prostredia k dispozícii 4,308 miliardy eur.„Pôjde hlavne o investície do budovania protipovodňovej ochrany, do budovania kanalizácií, do ochrany biodiverzity, na intervenčné zásahy v dôsledku zmeny klímy a do energetiky ako takej,“ vysvetlil účel piatich nastavených prioritných osí,“ doplnil šéf envirorezortu Peter Žiga.

Christopher Todd, ktorý stál pri príprave programu na konferencii uviedol, že kohézna politika únie bude v nasledujúcich rokoch odlišná ako doposiaľ. „Bude klásť oveľa väčší dôraz na dosiahnutie jasných a merateľných výsledkov,“ zdôraznil Todd. EK odhaduje ročné zníženie emisií skleníkových plynov na Slovensku o 713 tisíc ton. Podiel obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie by sa mal zvýšiť o 15,5 percenta. Spotreba energie verejných budov poklesnúť ročne o 279 miliónov kilowatthodín. Ministerstvo životného prostredia chce byť efektívnejšie a nezopakovať situáciu z minulosti, keď sa veľa času stratilo v úvode a Slovensko muselo nedostatočné čerpanie doterajšieho operačného programu Životné prostredie dobiehať v závere programového obdobia.

Minister životného prostredia Peter Žiga zdôraznil, že z nového operačného programu budú môcť okrem obcí, vyšších územných celkov a štátnych orgánov čerpať financie aj mimovládne organizácie a združenia a tiež fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie vo vymedzených oblastiach, ktoré vypracujú projekty zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia na Slovensku.

Hlavnými cieľmi programu sú podpora udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívna adaptácia na zmenu klímy a podpora energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Program je rozdelený do piatich prioritných osí. Na implementácii Operačného programu Kvalita životného prostredia sa spolu s Ministerstvom životného prostredia SR ako riadiacim orgánom budú podieľať aj sprostredkovateľské orgány, konkrétne Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo vnútra SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra. V časti programu, ktorú bude implementovať ministerstvo životného prostredia, pôjde viac ako 402 miliónov eur na projekty týkajúce sa odpadového hospodárstva, takmer 387 miliónov sa použije na projekty odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, 180 miliónov eur na sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí. Prioritou bude aj oblasť kvality ovzdušia i opatrenia týkajúce sa ochrany biotopov.

Zdroj: www.minzp.sk