Na projekty zamerané na zdravie žiakov a bezpečnosť v školách pôjde 35-tisíc eur

20.05.2017 09:46

Formovanie vzťahu žiakov k zdravému životnému štýlu či ochrany ich telesného a duševného zdravia, ale aj skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách, odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevencia rizikového správania sú predmetom výzvy na podávanie žiadostí, ktorú v týchto dňoch vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekty môžu byť zamerané aj na ústne a dentálne zdravie žiakov alebo prevenciu alergií a respiračných problémov.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel predstavuje 35-tisíc eur. Maximálna výška finančného príspevku ministerstva na jeden projekt s celoslovenskou pôsobnosťou je 6 000 eur, s regionálnou pôsobnosťou (zapojenie minimálne 7 škôl) 3 000 eur a pre projekty s miestnou pôsobnosťou 2 000 eur.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať zriaďovatelia škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Žiadosť je potrebné predložiť prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja s požadovanými náležitosťami podľa výzvy do 12. júna 2017.

Viac informácií o výzve na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Zdravie a bezpečnosť v školách 2017 nájdete na webovom sídle MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-financovanie-rozvojovych-projektov-zdravie-a-bezpecnost-v-skolach-2017/

V minulom roku bolo podporených 31 rozvojových projektov celkovou sumou 54 418 eur. Vďaka finančnej podpore rezortu školstva sa realizoval napríklad projekt „Šport a správna strava do života silu dáva“ v ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou, „Rešpektuj inakosť, netoleruj krajnosť“v SPŠ elektrotechnickej K. Adlera v Bratislave či projekt „Zdravý úsmev tínedžera“ v Strednej zdravotníckej škole v Prešove.

Zdroj: https://www.minedu.sk/na-projekty-zamerane-na-zdravie-ziakov-a-bezpecnost-v-skolach-pojde-35-tisic-eur/