Na výzvu pre mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia je k dispozícii až 18 mil. eur

15.07.2015 12:01

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo 14. júla 2015 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.

Cieľom predmetného usmernenia je úprava indikatívnej výšky finančných prostriedkov výzvy z pôvodných 5 000 000 EUR na 18 000 000 EUR a zmena telefónneho čísla pre individuálne otázky žiadateľov.

Bližšie informácie sú verejnosti dostupné na:

https://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s