Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Vás pripravuje v mesiaci marec 2014

21.02.2014 13:09
  • Workshop „Rodinné farmárčenie“ na tému „Spracovanie potravín prvovýrobcom na farme“

organizačné zabezpečenie odborného workshopu spojeného s prehliadkou rodinnej farmy, ochutnávkou produktov a ukážkou výroby pri príležitosti Medzinárodného roka rodinných fariem 2014

cieľ: poskytnúť informácie o možnostiach spracovania potravín vo fáze prvovýroby

termín: marec 2014

zastúpenie: CJ NSRV SR a RP NSRV SR pre Nitriansky kraj

  • Workshop pre beneficientov PRV SR 2007 – 2013

organizácia workshopu zameraného na výmenu skúseností s implementáciou projektov v PRV SR 2007 – 2013

cieľ: poskytovanie informácií o realizovaných projektových zámeroch z PRV SR 2007 – 2013 a propagácia nástrojov umožňujúcich využiť potenciál vidieckeho priestoru pre jeho ďalší rozvoj a zlepšenie kvality života vidieckeho obyvateľstva

termín: marec 2014

zastúpenie: RP NSRV SR pre Trnavský a Bratislavský kraj

  • Informačný seminár k aktuálnym témam PRV SR 2007 – 2013

usporiadanie informačného seminára

cieľ: transfer informácií o aktuálnych témach beneficientom PRV SR 2007 – 2013

termín: marec 2014

zastúpenie: RP NSRV SR pre Trnavský a Bratislavský kraj   

  • Workshop k implementácii prístupu LEADER na území Nitrianskeho kraja

organizovanie workshopu na uvedenú tému

cieľ: vytvorenie priestoru pre kolektívne riešenie problematiky implementácie prístupu LEADER v Nitrianskom kraji

termín: marec 2014

zastúpenie: RP NSRV SR pre Nitriansky kraj

  • Zahraničná odborná exkurzia „Moderné techniky vo včelárstve“

príprava a realizácia jednodňovej zahraničnej odbornej exkurzie určená včelárom z Trenčianskeho kraja do Českej republiky so zámerom získania informácií, ako zlepšiť kvalitu finálnych produktov a zvýšiť ich predaj konečným spotrebiteľom

cieľ: oboznámenie včelárov s najnovšími metódami v oblasti chovu včiel, prezentácia praktických ukážok činností viažucich sa na jednotlivé systémy včelárenia

termín: marec 2014

zastúpenie: RP NSRV SR pre Trenčiansky kraj

  • Odborná konferencia „Budúcnosť vidieka BB kraja“

organizácia odbornej konferencie na tému rozvoja vidieka Banskobystrického kraja

cieľ: otvorenie diskusie o budúcnosti rozvoja vidieka do roku 2020 v Banskobystrickom kraji

termín: marec 2014

zastúpenie: RP NSRV SR pre Banskobystrický kraj

  • LEADER na Slovensku a v Českej republike

zabezpečenie partnerského stretnutia v SR

cieľ: sprostredkovanie aktuálneho stavu príprav a pozíciu LEADER-a v novom programovom období a nadviazanie kontaktov so zahraničnými partnermi pre účely možnej realizácie projektov spolupráce

termín: marec 2014

zastúpenie: RP NSRV SR pre Žilinský kraj