Návrh Stratégie financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020

19.11.2013 09:17
Vláda SR na svojim 83.zasadnutí, konanom 13.11.2013 pod bodom 2 prerokovala a schválila:
 
Návrh Stratégie financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020
Číslo materiálu:
 UV-27910/2013
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/016518/2013-541
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: uznesenie vlády SR č. 528 zo dňa 11. 09. 2013, bod C.1
Rokovanie: 83/2013, 13.11.2013, 2. bod programu
Č. uznesenia: 658/2013