Navýšenie alokácie na vyhlásenú výzvu v rámci OP ĽZ

30.06.2017 12:01

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať o navýšení  finančných prostriedkov vyčlenených na vyhlásenú VÝZVU zameranú na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky - OPLZ-PO6-SC611-2017-1. Celková výška nenávratného finančného príspevku je 14 708 565,00 eur. Dôvodom navýšenia alokácie je zvýšený dopyt zo strany žiadateľov o predmetnú výzvu.

 

Zdroj: https://www.minv.sk/?aktuality_zahranicna_pomoc_MV_SR&sprava=navysenie-alokacie-na-vyhlasenu-vyzvu-v-ramci-op-lz