NKÚ hodnotil čerpanie eurofondov vo vzdelávaní

12.11.2014 13:16
Podľa Národného kontrolného úradu nie je využívanie európskych prostriedkov uspokojivé.

Národný kontrolný úrad (NKÚ) hodnotil efektívnosť využívania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie (EÚ) v rámci Operačného programu Vzdelávanie (OPV) v rokoch 2007 až 2013.

NKÚ pri kontrole zistil, že Slovensku sa z celkovej alokácie operačného programu približne 542 miliónov eur podarilo do konca augusta tohto roka vyčerpať len takmer 269 miliónov eur, teda 49,55 %.

„Hlavnými dôvodmi nízkeho čerpania boli predovšetkým nedostatky vo vykonaných verejných obstarávaniach, nízke a neefektívne čerpanie pridelených finančných prostriedkov na strane prijímateľa a vysoká administratívna náročnosť, ktorá sa vyznačuje veľkým množstvom povinnej podpornej dokumentácie a nízkym objemom zúčtovaných finančných prostriedkov,“ priblížil Lukáš Jasenec z komunikačného odboru NKÚ.

Úrad sa pri kontrole zameral na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR ako riadiaci orgán operačného programu, Agentúru MŠVVŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) a Geofyzikálny ústav SAV. Predmetom jeho záujmu bol výber, realizácia, kontrola, monitorovanie, výsledky a dosah projektov.

Jasenec ďalej uviedol, že ciele operačného programu sa realizovali v prospech cieľových skupín, ktoré tvoria prevažne žiaci a študenti všetkých stupňov škôl, pedagogickí a odborní zamestnanci, ako aj osoby v celoživotnom vzdelávaní. „Svojím zameraním predstavujú ciele predovšetkým prípravu na trh práce prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania, v konečnej fáze teda zvýšenie možnosti uplatnenia sa na trhu práce, vplyv na zamestnateľnosť absolventov vzdelávania,“ konštatoval.

Rezort školstva prostredníctvom svojej hovorkyne Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej reagoval, že finančné prostriedky alokované v rámci OPV je potrebné vyčerpať do 31. decembra 2015. „K 31. októbru 2014 je kontrahovanie v rámci OPV 653.090.702,84 eura, t.j. 120,33 percenta vo vzťahu k alokácii. Čerpanie k 6. novembru 2014 je 292.523.693,58 eura, t.j. 54,45 percenta vo vzťahu k alokácii,“ vysvetlila hovorkyňa.

Hlavným dôvodom nízkeho čerpania bolo podľa jej slov predovšetkým nedostatočné kontrahovanie v rokoch 2010 a 2011, ktoré by zabezpečilo čerpanie finančných prostriedkov alokovaných v OP. V rámci danej kontroly NKÚ na úrovni rezortu školstva ako riadiaceho orgánu neboli identifikované nedostatky. Tie boli identifikované na úrovni Agentúry MŠVVŠ SR ako Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre OPV a bol vypracovaný Protokol. „Predmetné nedostatky neboli závažného charakteru a neovplyvňujú čerpanie finančných prostriedkov,“ uistila Dupaľová Ksenzsighová.

Rezort zároveň dáva do pozornosti, že NKÚ v inom materiáli - v Zázname o výsledku kontroly spracovania stanoviska k návrhu rozpočtu kapitoly ministerstva školstva a rozpočtu vysokých škôl - konštatuje, že „zohľadnením doterajšieho, v poslednom období mimoriadne dynamického čerpania, vidí NKÚ riziko nedočerpania finančných prostriedkov EÚ druhého programového obdobia na úrovni 2,3 percenta záväzku 2007/2013“.

Zdroj: EurActiv.sk/TASR