NOVÁ VÝZVA_EACEA/09/2016 Automatická podpora kinodistribúcie

16.02.2016 11:18

Schéma zameraná na podporu a posilnenie nadnárodnej distribúcie nenárodných filmov. Súčasným filmom pre účely tejto schémy financovania sa rozumie film vyrobený v roku 2012 a neskôr. Podpora je určená distribútorom a slúži na ďalšie investovanie na základe návštevnosti, a tiež na nadväzovanie vzťahov medzi producentmi a distribútormi.

Jej cieľom je posilnenie konkurencieschopnosti.  

Podpora pozostáva z dvoch fáz: 1. Generovanie potenciálneho fondu, ktorý zodpovedá počtu predaných vstupeniek v referenčnom období (rok 2015) na nenárodné európske filmy v krajinách zapojených do podprogramu MEDIA až do výšky fixného stropu za film, ktorý sa stanoví podľa krajiny. 2. Reinvestícia: vygenerovaný potenciálny fond musí každá spoločnosť reinnvestovať do koprodukcie nenárodných európskych filmov (modul 1), nadobudnutia (akvizície) distribučných práv na nenárodné európske filmy (modul 2), a/alebo do nákladov na distribúciu filmu, propagačných a reklamných nákladov na nenárodné európske filmy (modul 3).  

Uzávierky predkladania projektov:

Generovanie:  29. apríl 2016

Reinvestícia: 1. august 2017  

Viac informácií