Nová výzva na rok 2020 – Zmiernenie dopadov koronakrízy

19.05.2020 19:27

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zverejnil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Kód výzvy: 6407/2020/OSMRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 19. 05. 2020 

Termín na podanie žiadostí: 16. 06. 2020

 

Oprávnené aktivity 

Oprávnenými sú aktivity zamerané na zmiernenie dopadov koronakrízy podporou tvorby a udržania pracovných miest a aktivitami na podporu lokálnych komunít. Príprava a/alebo realizácia inovatívnych a vzorových projektov zameraných na: 

1. zmierňovanie negatívnych dôsledkov sociálneho vylúčenia, podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít; 

2. budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva; zdravotnícke, hygienické, psychologické, poradenské a iné zázemie pre zlepšovanie kvality života ohrozených komunít (MRK, seniorov a pod.);

3. rozvoj sociálnej mobilizácie a občianskej participácie súvisiacich s dopadmi krízy; 

4. oživenie a rozvoj cestovného ruchu napr. formou zvyšovania hygienických a bezpečnostných štandardov, zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, modernizácie zariadení kempingového typu a premeny nevyužívaných objektov na nízko kapacitné ubytovacie zariadenia; 

5. rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života na vidieku; podpora lokálnej produkcie napr. formou podpory predaja a distribúcie, vybavenia predajných miest, budovania krátkych spotrebiteľských reťazcov a pod.; 

6. rozvoj sociálnej ekonomiky, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a podporu technického a technologického vybavenia sociálnych podnikov reagujúcich na dopady krízy; 

7. podporu subjektov pre udržanie pracovných miest ohrozených krízou a aktivity súvisiace s vytvorením nových pracovných miest, 

8. komunitné aktivity zamerané na skupiny najviac poznačené krízou (seniori, handicapovaní ľudia, osamelé matky s deťmi, a pod.)

 

Oprávnené obdobie vzniku výdavkov 

Od 01. 01. 2020 do 31. 03. 2021.

 

Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú subjekty územnej spolupráce podľa § 13 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja: a) obec, b) vyšší územný celok.

Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 10 000,00 eur. Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 50 000,00 eur. Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 90%.

Povinné prílohy k žiadosti sú uvedené v § 2 vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 226 zo 16. júla 2018, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja.

 

Informácie boli zverejnené na stránke: https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2020/05/Vyzva_2020_RR_zmiernenie_dopadov_koronakr%C3%ADzy.pdf