Nová „známka excelentnosti“ má zvýšiť kvalitu financovania regionálneho výskumu

12.10.2015 12:20

Nová schéma „známka excelentnosti“ regiónom umožní uznávať značku kvality, ktorá je udeľovaná sľubným návrhom projektov predložených v rámci programu Horizont 2020, ktorý je programom EÚ pre výskum a inováciu, a podporovať ich prístup k rôznym zdrojom financovania, ako sú napríkladeurópske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) a ďalšie vnútroštátne alebo regionálne investičné programy. Túto iniciatívu dnes odštartovali Corina Creţu, komisárka zodpovedná za regionálnu politiku, a Carlos Moedas, komisár zodpovedný za výskum, vedu a inováciu, v rámci týždňa európskych regiónov a miest - OPEN DAYS.

Komisárka Corina Creţu vyhlásila: „Do výskumu a inovácií budú v období 2014 – 2020 plynúť z Európskeho fondu regionálneho rozvoja investície vo výške 100 miliárd EUR , z čoho je viac ako 32 miliárd EUR vyčlenených na podporu MSP, začínajúcich podnikov a podnikateľov, ktorí predstavujú v Európe hlavný motor inovácie. Známka excelentnosti pomôže identifikovať a podporovať inovačné projekty a pomôcť im rásť a presadiť sa na medzinárodnej úrovni.“

Komisár Carlos Moedas uviedol: „Regióny EÚ sú už teraz významným investormi do kvalitného výskumu a inovácií v Európe. Prostredníctvom známky excelentnosti môžu využívať prvotriedny hodnotiaci systém programu Horizont 2020 na jednoduché určenie najlepších projektov , ktoré by svojimi prostriedkami podporili.“

Markku Markkula, predseda Výboru regiónov, dodal: „Vďaka známke excelentnosti môžu regióny a mestá zahrnúť výnimočné projekty MSP, ktoré zodpovedajú ich cieľom a prioritám v oblasti rastu, do svojich inovačných a investičných plánov. To je tiež dôvod, prečo Európsky výbor regiónov a Komisia zriadia pre miestne a regionálne orgány platformu na výmenu znalostí s cieľom posilniť spolupôsobenie medzi programom Horizont 2020 a európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi“.

Značka kvality „známka excelentnosti“ bude udelená sľubným projektom predloženým v rámci programu Horizont 2020, ktoré v náročnom a nezávislom procese hodnotenia síce získali vysoké hodnotenie, ale z dôvodu rozpočtových obmedzení nemohli byť financované. Vo svojej pilotnej fáze sa „známka excelentnosti“ bude udeľovať najprv návrhom malých a stredných podnikov (MSP) predložených na základe nástroja pre MSP v rámci programu Horizont 2020. Opatrenia by sa neskôr mohli rozšíriť aj na ďalšie oblasti programu Horizont 2020. Iniciatíva „známka excelentnosti“ je konkrétnym príkladom širšieho záväzku Komisie maximalizovať vplyv investícií EÚ do výskumu a inovácií prostredníctvom zlepšovania spolupôsobenia medzi programom Horizont 2020 a európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi a inými programami EÚ ako COSME a Erasmus+. Tento záväzok potvrdil aj predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie 9. septembra.

Zdroj: europa.eu