...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Novinky z konferencie o Integrovanom regionálnom operačnom programe

09.04.2015 09:40

Časový horizont schválenia IROP
Druhá verzia Operačného programu bola predložená Európskej komisii dňa 1.12.2014 a oficiálne schválenie konečnej verzie sa očakáva do konca roka 2014. V súčasnosti sa začali práce na vykonávacej dokumentácii, ktoré by mali byť k dispozícii do 3 mesiacov od schválenia Operačného programu. Prebieha spracovanie Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIÚS), ktorých súčasťou budú aj Stratégie trvalo udržateľného rozvoja miest (TURM).

V roku 2015 sú plánované nasledujúce výzvy:

  • Zvýšenie energetickej efektívnosti budov na bývanie - nástroje finančného inžinierstva (ŠC 4.1)
  • Zvýšenie kapacít pre miestny rozvoj vedený komunitou (ŠC 5.1.1)
  • Strategické dokumenty v oblasti dopravy (ŠC 1.1, 1.2.1, 1.2.2)
  • Granty v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) (ŠC 3.1)
  • Sociálna infraštruktúra (ŠC 2.1.1) a vzdelávacia infraštruktúra (ŠC 2.2.1, 2.2.2)

Novinky pre programové obdobie 2014 - 2020

1. Pri plánovaní harmonogramu na rok 2015 Riadiaci orgán (RO) zohľadní:

  • typ projektov (investičné / neinvestičné);
  • plánované harmonogramy v RIÚS;
  • predpokladanú absorpčnú schopnosť;
  • plánované vzájomne prepojené súbory projektov podľa RIÚS;
  • synergiu s plánovanými výzvami iných operačných programov (OP).

2. O oprávnenosti externého projektového manažmentu (EPM) sa rozhoduje, zatiaľ však táto možnosť nie je vylúčená.