Nový stavebný zákon zvýši bezpečnosť výstavby tunelov aj mostov

20.08.2013 14:44

Jedným z prínosov nového stavebného zákona bude aj zvýšenie bezpečnosti na technicky náročných stavbách, ako sú napríklad mosty, tunely alebo podjazdy. Ide o jeden z krokov, ktorými chce ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja zvýšiť bezpečnosť ľudí na stavbách a zároveň aj ochrániť verejnosť. 

„Nikdy sa nedá úplne vylúčiť zlyhanie techniky alebo ľudského faktora. Našou povinnosťou však je urobiť všetko pre to, aby sme priestor na tieto zlyhania minimalizovali,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek. 
Tunely, podjazdy a podchody, rovnako aj mosty a nadjazdy s dĺžkou nosnej konštrukcie najmenej 10 m vyčleňuje nový stavebný zákon do skupiny tzv. „ vyhradených stavieb“. Ide o stavby, ktoré z hľadiska statiky, požiarnej bezpečnosti alebo z hľadiska vplyvu na okolie vyžadujú zvýšenú pozornosť a priebežnú kontrolu.  Projekt týchto stavieb musí vypracovať výlučne odborne spôsobilá osoba (autorizovaný architekt alebo stavebný inžinier) a k statickému posudku, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie stavby, musí byť stavebnému úradu priložené aj tzv. kontrolné statické posúdenie od kontrolného statika. Obsahom kontrolného statického posúdenia je preverenie správnosti statických a dynamických výpočtov statického posudku.

Zároveň nový stavebný zákon zavádza aj úplne nový inštitút – stavebnotechnický dozor. Ide o 
vyššiu a zodpovednejšiu formu stavebného dozoru, ktorá sa povinne zavádza na vyhradených stavbách a ďalších stavbách, o ktorých tak rozhodol stavebný úrad v stavebnom konaní. Rozsah oprávnení pri výkone stavebnotechnického dozoru je širší ako rozsah oprávnení pri výkone stavebného dozoru. Bude sa vyžadovať aj vyššia forma odbornej spôsobilosti v obsahu kvalifikačných predpokladov a obsahu skúšky odbornej spôsobilosti.

Martin Kóňa 
hovorca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk