...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

O dotáciu na rekonštrukciu telocvične môžu žiadať aj školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad

29.02.2016 14:01

O dotáciu na rekonštrukciu telocvične môžu žiadať aj školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby a rekonštrukcie telocvične pri školách zriadených okresným úradom v sídle kraja, v celkovej sume 300 000 eur.

Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumejú podľa tejto výzvy len náklady na:
– rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne,
– rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy),
– rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností),
– rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti,
– rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.

Finančné prostriedky je možné poskytnúť len školám, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad odbor školstva v sídle kraja a ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali na predmetný objekt finančné prostriedky zo zdrojov Európskej únie.

Žiadosť predkladá okresný úrad v sídle kraja v štruktúre podľa vzoru zaslaného ministerstvom. Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek jepiatok 11. marca 2016 do 24.00 h.