Obce môžu prihlasovať svoje projekty v rámci výzvy Ekoobec 2013

23.09.2013 15:49

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podporí ekologický prístup a energetickú efektívnosť vo vybraných obciach.

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlasuje druhý ročník grantového programu Ekoobec. Jeho cieľom je podporiť ekologický prístup a energetickú efektívnosť vo vybraných obciach, v lokalitách v okolí závodov Slovenských elektrární. V grantovom programe bude rozdelená čiastka 70.000 eur.

Základné informácie pre žiadateľov:

 • max. výška grantu: 7.000 eur
 • uzávierka: 15.10.2013
 • oprávnení žiadatelia: samosprávy alebo neziskové organizácie z uzavretého okruhu vybraných obcí v okolí závodov Slovenských elektrární, zoznam je uvedený v závere tejto výzvy

V roku 2013 bude grantový program Ekoobec doplnený o špeciálne grantové kolo zamerané na projekty zvyšovania energetickej efektívnosti verejného osvetlenia. Výzvu zverejníme v nasledujúcom období.

Ciele a zameranie podprogramu Ekoobec 2013

Zámerom programu Ekoobec 2013 je podporiť koncepčné ekologické riešenia a inovatívne lokálne projekty v obciach v lokalitáchv okolí závodov Slovenských elektrární.

Výzva je určená pre obce, ktoré už realizujú alebo chcú realizovať v oblasti ekológie koncepčné riešenia a v rámci nich prichádzajú s vlastnými projektmi „šitými na mieru“ ich obce a ľudí, ktorí v nej žijú. Uprednostnené budú obce, ktoré už v minulosti zaznamenali pri realizácii ekologických opatrení a projektov výraznejšie úspechy, majú podporu svojich obyvateľov a vybudované kontakty s partnermi v tejto oblasti.

Možné oblasti podpory sú nasledovné:

 • projekty udržateľnej, ekologickej a energeticky efektívnej architektúry pre verejné využitie a opatrenia na  eliminovanie únikov energie z existujúcich budov;
 • zazeleňovanie obce, výsadba stromov, budovanie zelených parkov;
 • podpora separácie domového odpadu, projekty kompostovísk, koreňové čističky odpadových vôd;
 • projekty lokálneho využívania miestnych prírodných a obnoviteľných materiálov, využívanie dažďovej vody;
 • podpora alternatívnych  foriem dopravy miestnych obyvateľov - cyklotrasy, cyklostojany;
 • energetické využitie poľnohospodárskych produktov, drevín a druhotných surovín
 • ochrana cenných prírodných lokalít na území obce, vrátane aktívneho zapojenia všetkých dotknutých strán.

Projekty musia byť realizované vo verejnej infraštruktúre a objektoch, prípadne v objektoch neziskových organizácii, ktoré pravidelne využívajú obyvatelia obce. Objekty, zariadenia musia byť vlastnené alebo dlhodobo prenajímané verejnou správou (školy, úrady, verejné priestory) alebo neziskovými organizáciami. Aktivity týkajúce sa objektov v súkromnom vlastníctve podporené nebudú. 

Oprávnení žiadatelia o grant

Žiadosť o grant môže predložiť iba jeden samosprávou nominovaný subjekt z vybraného mesta alebo obce, prípadne samospráva samotná.  

Mestá a obce, ktorým je výzva určená, sú uvedené v závere tejto výzvy.

Oprávneným subjektom je:

 • samospráva mesta alebo obce
 • príspevková alebo rozpočtová organizácia (škola, škôlka, domov sociálnych služieb a pod.)
 • mimovládna organizácia (nadácia, občianske združenie, nezisková organizácie poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, účelové zariadenie cirkvi).

V prípade, že bude žiadateľom v programe iný subjekt ako samospráva, súčasťou jeho žiadosti musí byť vyjadrenie dotknutej samosprávy (obecný alebo mestský úrad) k nominácii tohto žiadateľa za príslušnú obec a tiež jej vyjadrenie k zámeru predstavenému v žiadosti. Cieľom je vytvorenie priestoru na spoluprácu so samotnou samosprávou a zosúladenie zámeru s víziou rozvoja dotknutej obce/mesta.

Prijímateľom grantu nemôžu byť podnikateľské subjekty ani fyzické osoby.

Výška grantu, požadovaná spoluúčasť a obdobie čerpania grantu

Maximálna výška požadovaného grantu nesmie prekročiť 7.000 eur, minimálna výška je 2.000 eur. V grantovom programe bude celkovo rozdelená čiastka 70.000 eur.

Prijímateľ grantu musí naplánovať a po schválení dodržať spolufinancovanie projektu z vlastných  alebo iných zdrojov aspoň v rozsahu 20 %celkových nákladov.

Čerpanie grantu bude povolené v období 01.12.2013 - 31.5.2014.

Kritériá pre posúdenie projektu

 • Inovatívnosť projektu
 • Miera prínosu pre životné prostredie a kvalitu života obyvateľov obce
 • Udržateľnosť projektu, najmä s prihliadnutím na už realizované ekologické opatrenia a ďalšie plány obce v tejto oblasti
 • Zapojenie obyvateľov obce do prípravy, realizácie a komunikácie výsledkov projektu

Ďalšie kritériá pre posudzovanie realizovateľnosti predkladaných projektov:

 • Jasne formulované kvantitatívne ciele a výsledky –  počet obyvateľov, ktorých sa projekt dotkne, vymenované prínosy a spôsob ich hodnotenia
 • Rozpočet –   naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom
 • Výber opatrení a aktivít  –  plánované aktivity v rámci realizácie projektu sú jasne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov

Časový harmonogram

10.9.2013                         výzva na prijímanie žiadostí o grant

15.10.2013                        uzávierka prijímania žiadostí o grant

15.10. - 21.10.2013             kontrola žiadostí, podklady pre hodnotiteľov

22.10. – 4.11.2013              individuálne hodnotenie projektov

5. - 7.11.2013                    skupinové hodnotenie projektov

08.10. – 15.11.2013            schválenie výsledkov Nadačným fondom SE

15.11.2013                        zverejnenie výsledkov

18.11. – 29.11.2013            zmluvy s podporenými žiadateľmi, 1. splátka 90%

01.12.2013 – 31.5.2014       realizácia projektov

31.5.2014                         uzávierka pre záverečné správy, 2.  splátka 10%

Termín uzávierky prijímania projektov

Podať žiadosť o grant je potrebné najneskôr do 15. októbra 2013 do 17:00 h, prostredníctvom webového portálu www.darca.sk.

Ako požiadať o grant

Žiadosť o grant prijímame iba elektronicky cez portál www.darca.sk .

 • Choďte na www.darca.sk.
 • V časti Registrácia si vytvorte osobné konto. Po zadaní prihlasovacích údajov zvoľte tieto možnosti

          Darca: Nadačný fond Slovenských elektrární

          Program: SE Ekoobec 2013

 • Na zadanú emailovú adresu vám príde email, ktorý slúži na overenie emailovej adresy. Kliknite na link v emaile. Týmto je vaša registrácia úspešne ukončená.
 • Choďte na www.darca.sk a v časti Prihlásenie napíšte Váš predtým zaregistrovaný login a heslo.
 • V časti Náš projekt vyplňte formulár. Pred vyplnením formulára je potrebné pozorne si prečítať Pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište Vášho konta. Políčka pre vyplnenie Vašich emailových adries vo formulári sú povinné. Nie je potrebné vyplniť celý formulár naraz. Priebežne ukladajte vyplnené dáta. Môžete sa aj odhlásiť a potom znovu prihlásiť a vrátiť k rozpísanému projektu.
 • Projekt podáte záverečným potvrdením na karte č. 8. s názvom „Sumarizácia projektu“, a to najneskôr do 15. októbra 2013 do 17:00 h.

Povinné prílohy žiadosti

 • Žiadateľ je povinný priložiť min. 2-3 fotografie a/alebo video výstižne dokumentujúce súčasný stav majetku/nehnuteľnosti/infraštruktúry/lokality, ktoré sú predmetom prezentovaného zámeru.
 • Ak je žiadateľom iný subjekt než samospráva, je nutné priložiť sken vyjadrenia dotknutej samosprávy (obecný alebo mestský úrad) k nominácii žiadateľa za príslušnú obec a tiež jej vyjadrenie k jeho zámeru predstavenému v žiadosti.
 • V prípade, že projekt sa týka investičného zhodnotenia nehnuteľnosti, žiadateľ musí k danému objektu dokázať vlastnícky alebo dlhodobý užívateľský vzťah: sken výpisu z katastra nie starší ako 6 mesiacov, resp. sken nájomnej zmluvy na min. nasledujúce 4 roky od začiatku čerpania grantu.

Všetky povinné prílohy vložte vo vašom projekte v časti Galéria.

Dôvody pre vylúčenie žiadostí

 • Žiadosť o grant predložená neoprávneným subjektom, na neoprávnené aktivity alebo  neoprávnené objekty
 • Neúplne vyplnená žiadosť o grant
 • Nekompletnosť povinných príloh
 • Nedodržanie podmienok výzvy (napr. nedodržaný termín realizácie projektu v súlade s časovým harmonogramom výzvy, nedodržanie požadovanej spoluúčasti)
 • Nedodržanie uzávierky

Kontrola realizácie projektov

Nadácia Pontis ako administrátor programu Ekoobec uzavrie s vybranými podporenými subjektmi zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • príjemca grantu spolu s elektronickou záverečnou správou predloží i fyzické kópie účtovných dokladov; a
 • súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na komunikačné účely.

Zástupcovia Nadácie Pontis môžu počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring plnenia projektu a využitie prostriedkov kontrolovať aj po ukončení projektu.

Kontakty

Otázky ohľadom projektu a grantového programu adresujte, pokiaľ možno písomne cez sekciu Pošta vo vašom konte na www.darca.sk,programovej koordinátorke Nadácie Pontis Lenka Hujdičovej. Ak je nutný osobný kontakt, volajte na mobil 0917 260 899.

Zoznam miest a obcí, ktoré sa môžu uchádzať o grant v rámci výzvy Ekoobec:

Obce v okolí závodu AE Bohunice 

 • Bučany
 • Červeník
 • Dechtice
 • Dolná Krupá
 • Drahovce
 • Dubovany
 • Hlohovec
 • Jaslovské Bohunice
 • Kátlovce
 • Leopoldov
 • Madunice
 • Malženice
 • Nižná
 • Radošovce
 • Špačince
 • Trakovice
 • Veľké Kostolany
 • Veselé

Obce v okolí závodu AE Mochovce 

 • Čierne Kľačany
 • Hronské Kľačany
 • Hronský Beňadik
 • Kalná n/Hronom
 • Kozárovce
 • Levice
 • Malé Kozmálovce
 • Nevidzany
 • Nová Ves nad Žitavou
 • Rybník
 • Starý Tekov
 • Tajná
 • Tlmače
 • Veľké Vozokany
 • Veľký Ďur
 • Volkovce
 • Vráble

Obce v okolí závodu TE Nováky 

 • Bojnice
 • Bystričany
 • Diviacka Nová Ves
 • Kamenec pod Vtáčnikom
 • Koš
 • Lehota pod Vtáčnikom
 • Nitrica
 • Nováky
 • Prievidza
 • Radobica
 • Zemianske Kostoľany

Obce v okolí Vodných elektrární SE 

 • Beluša
 • Dobšiná
 • Dubnica nad Váhom
 • Gabčíkovo
 • Kráľová nad Váhom
 • Krompachy
 • Krpeľany
 • Ladce
 • Liptovský Hrádok
 • Liptovský Mikuláš
 • Námestovo
 • Nové Mesto nad Váhom
 • Považská Bystrica
 • Púchov
 • Sučany
 • Trenčín
 • Trstená
 • Vlachy

Obce v okolí závodu TE Vojany 

 • Beša
 • Čičarovce
 • Čierne Pole
 • Michalovce
 • Trebišov
 • Veľké Kapušany
 • Vojany