OBSTARÁVANIE NÁJOMNÉHO BÝVANIA A NÁHRADNÉHO NÁJOMNÉHO BÝVANIA

20.06.2013 12:25

V máji tohto roku boli v NR SR schválené novely zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a  zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

 

Tieto nové legislatívne úpravy zásadným spôsobom menia podmienky poskytovania úverov na rozvoj bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, ako aj podmienky poskytovania dotácií na rozvoj bývania pre mestá a obce, ktoré zabezpečujú potreby nájomného bývania pre svojich občanov.

 

Nové predpisy nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014 a je veľmi dôležité, aby ich dobre poznali  predstavitelia miest a obcí. Preto Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pripravilo odborné semináre pre volených predstaviteľov a odborných zamestnancov miestnej územnej samosprávy  na tému Obstarávanie nájomného bývania a náhradného nájomného bývania.

 

Prvý seminár sa konal 13. júna v Košiciach, 17. júna bol  v Banskej Bystrici a 24. júna bude v Trnave, aby  bola optimálne pokrytá dostupnosť účastníkov zo všetkých krajov Slovenska.Lektormi seminárov, ktoré sú pre účastníkov bezplatné, sú odborníci z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ing. J. Čerňanská z odboru ekonomiky bývania (Podmienky poskytnutia úveru na obstaranie nájomného bytu od 1. januára 2014 – zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania),  Ing. Viera Hlaváčová, riaditeľka odboru ekonomiky bývania (Podmienky poskytnutia dotácie na obstaranie nájomného bytu a na obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti – zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov) a Ing. Miloš Hajdin,  riaditeľ odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja (Podmienky poskytnutia dotácie na obstaranie náhradného nájomného bytu a súvisiacej technickej vybavenosti a pozemku – zákon č. 261/2011 Z.z. o poskytnutí dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov).

 

Starostovia prejavili o semináre veľký záujem. V Košiciach a v Banskej Bystrici sa na nich zúčastnilo 140 účastníkov a do Trnavy je prihlásených zatiaľ 66 záujemcov a ďalší sa nahlasujú. Získané informácie im pomôžu zorientovať sa v novej legislatíve, prekonzultovať si s  odborníkmi nové možnosti, ktoré prináša legislatíva,  pri výstavbe nájomných bytov  a efektívne riešiť bytovú problematiku svojich občanov.

 
Zdroj:zmos.sk