Odborná príprava na verejné obstarávanie

19.06.2013 09:00

 

Odborná príprava na verejné obstarávanie

  školenie
Forma: denná
Cieľ:

Poskytnúť účastníkom teoretické a praktické poznatky aplikácie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v procese verejného obstarávania v znení poslednej novely účinnej od 1.07.2013 

Určené:

verejným obstarávateľom, obstarávateľom, osobám podľa § 7, všetkým účastníkom procesu verejného obstarávania, dodávateľom tovarov, prác a služieb ako aj ostatným záujemcom ktorí majú záujem zúčastňovať sa procesu verejného obstarávania.

Rozsah: 16 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, Nitra
Termín/y: 20. 06. 2013 - 21. 06. 2013
Odborný garant: JUDr.Helena Karageorgievova - školiteľka Úradu pre verejné obstarávanie
Program:

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Zákazka , finančné limity, predpokladaná hodnota zákazky
Verejný obstarávateľ ,obstarávateľ, osoba podľa § 7
Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa
Evidencia referencií, bežná dostupnosť na trhu, centrálna obstarávacia organizácia
Uzatváranie dodatkov k zmluvám , rámcová dohoda
Uchádzač, Záujemca, Koncesionár
Koncesia
Komunikácia, dokumentácia
  POSTUPY ZADÁVANIA NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK
SPOLOČNÉ USTANOVENIA:
Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní
Postupy vo verejnom obstarávaní
Podmienky účasti - osobné postavenie, finančné a ekonomické postavenie, technická alebo odborná spôsobilosť, Určenie, vyhodnotenie
Súťažné podklady
Ponuky - kritériá na vyhodnotenie, zábezpeka, variantné riešenia, vysvetlenie, komisia, predkladanie, otváranie vyhodnocovanie ponúk, informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Elektronická aukcia
Dynamický nákupný systém
Povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa voči Európskej komisii a úradu
Profil VO/O
ZADÁVANIE NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM:
Uverejňovanie oznámení
Verejná súťaž, Užšia súťaž, Rokovacie konanie so zverejnením, Priame rokovacie konanie, Súťažný dialóg
Rámcová dohoda
KONCESIA
ZADÁVANIE NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK OBSTARÁVATEĽOM
  POSTUPY PRI PODLIMITNÝCH ZÁKAZKÁCH
  SÚŤAŽ NÁVRHOV
  ZADÁVANIE ZÁKAZIEK V OBLASTI OBRANY A BEZPEČNOSTI
  SPRÁVA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
ÚRAD - Rada, Pôsobnosť úradu, Vestník
CERTIFIKÁCIA A AKREDITÁCIA
ZOZNAM PODNIKATEĽOV
REVÍZNE POSTUPY - žiadosť o nápravu, dohľad nad verejným obstarávaním, konanie o námietkach
Ex ante kontrola, kontrola postupu zadávania zákaziek,
Neplatnosť zmluvy, správne delikty, register osôb so zákazom
ČINNOSŤ VYSTAVENÁ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽI
 

Účastnícky poplatok: 114,00 EUR  €
Organizačný garant: Ing. Eva Barboriaková
Tel.: 037/7910 217
Fax: 037/7910 159
E-mail: barboriakova@agroinstitut.sk
Poznámka: organizátor si vyhradzuje právo zrušiť odbornú prípravu pri počte účastníkov menej ako 15 resp. presunúť na iný termín
Záväzná prihláška:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH.

Online prihláška

Osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom vydania osvedčenia v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.

 (napr. Vedúci pracovník, Aplikátor...)

 Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok
Upozornenie:
Objednávka bude platná až po následnom potvrdení organizátorom.