Odborný seminár ZMOS: Ako vytvoriť inkluzívnu spoločnosť a eliminovať komunitný konflikt na miestnej úrovni

27.11.2014 13:09

Združenie miest a obcí Slovenska organizuje Medzinárodný odborný seminár, ktorý sa uskutoční 28. novembra 2014 v Primaciálnom paláci v Bratislave.

Seminár je  zameraný na problematiku komunitných konfliktov vznikajúcich v zmiešaných inter-etnických komunitách  a na nástroje ich riešenia, najmä na nový nástroj riešenia komunitných konfliktov  - mediáciu a je určený pre odborným zamestnancom miestnych samospráv, komunitným a terénnym sociálnym pracovníkom, zástupcom mimovládnych organizácií na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, zástupcovm verejných inštitúcií a odborníkom, ktorí sa venujú práci s minoritou na  riešeniu konfliktov medzi minoritou a majoritou v komunite.

Seminár je zavŕšením  medzinárodného workshopu, ktorý sa koná  od 24. do 29. novembra 2014 v Častej Papierničke. Na podujatí sa zúčastňujú zástupcovia národných asociácií miest a obcí, reprezentanti konkrétnych miest, ako aj relevantné mimovládne organizácie, ktoré sa venujú problematike spolužitia minority a majority, ako aj mediácii a komunitným konfliktom zo zahraničia a Slovenska.

Na workshope majú účastníci možnosť nadobudnúť nové skúseností, know-how, techniky a informácie od zástupcov expertných organizácií, ktoré sa tejto problematike dlhodobo a profesionálne venujú. Súčasne seminár ponúka informácie o Európskom roku rozvoja 2015, ako aj nových zdrojoch financovania  Európa pre občanov, program Erasmus+.

Odborný seminár pre verejnosť a medzinárodný workshop organizuje Združenie miest a obcí Slovenska v rámci projektu TONET - THEMATIC OPEN NETWORKS podporeného z programu Mládež v akcii 2007 - 2013.

Program medzinárodného seminára (na stiahnutie).

Zdroj: ZMOS