Oddnes bezpečnejšie kozmetické výrobky

15.07.2013 09:37

Nové pravidlá EÚ oddnes prinášajú na pulty bezpečnejšie kozmetické výrobky a bojujú proti zavádzajúcim informáciám 

Oddnes musia všetky kozmetické výrobky v predajniach, či už vyrobené v EÚ alebo dovezené z tretích krajín, v plnej miere spĺňať nariadenie o kozmetických výrobkoch, ktorým sa posilňujú bezpečnostné normy a poskytujú spotrebiteľom lepšie informácie.
Neven Mimica, európsky komisár pre spotrebiteľskú politiku, uviedol:„spotrebitelia sú odteraz lepšie chránení a majú jasnejšie informácie o kozmetických výrobkoch, ktoré kupujú, či už ide o výrobky bežnej spotreby ako zubná pasta alebo luxusné drobnosti ako nový rúž, či voda po holení. Nové predpisy tiež uľahčujú presadzovanie pravidiel, čím zvyšujú spokojnosť zákazníkov a ich dôveru v kúpené výrobky.“
Väčšia dôvera by mala byť prínosom pre výrobcov, ako aj spotrebiteľov. Kozmetický priemysel je pre EÚ veľkým prínosom v globalizovanom hospodárstve. V Únii pôsobí mnoho lídrov odvetvia a viac ako 4 000 výrobcov kozmetiky. Sektor vytvára priamo a nepriamo viac ako 1,5 milióna pracovných miest.
Medzi najvýznamnejšie zmeny v nariadení o kozmetických výrobkoch, ktoré prijala Rada a Parlament v roku 2009, patria:
Posilnené požiadavky na bezpečnosť kozmetických výrobkov:oddnes musia výrobcovia dodržiavať osobitné požiadavky pri vypracúvaní správy o bezpečnosti výrobku pred jeho uvedením na trh.
Zavedenie pojmu „zodpovedná osoba“:na trh môžu byť uvedené iba výrobky, ku ktorým je určená právnická alebo fyzická osoba z EÚ ako „zodpovedná osoba“. Nové nariadenie o kozmetických výrobkoch umožňuje presnú identifikáciu zodpovednej osoby a jasne stanovuje jej povinnosti. Zodpovedná osoba musí viesť informačnú zložku o výrobku vrátane posúdenia bezpečnosti výrobku, ktorá je dostupná a riadne aktualizované pre prípad inšpekcie zo strany vnútroštátnych orgánov vykonávajúcich trhový dozor.
Centralizované oznamovanie všetkých kozmetických výrobkov umiestnených na trh v EÚ:výrobca musí oznámiť svoj výrobok iba raz, a to prostredníctvom portálu na oznamovanie kozmetických výrobkov (Cosmetic Products Notification Portal, CPNP). Informácie uložené na portáli poskytnú zamestnancom národných toxikologických stredísk v prípade nehôd prístup k zloženiu výrobkov do niekoľkých sekúnd. Takisto majú vďaka portálu príslušné orgány jednoduchý prístup k informáciám o všetkých kozmetických výrobkoch uvádzaných na trh EÚ na účely dohľadu nad trhom.
Zavedenie podávania správ o závažných nežiaducich účinkoch:zodpovedná osoba má povinnosť oznamovať závažné nežiaduce účinky príslušným vnútroštátnym orgánom. Orgány zhromažďujú aj informácie pochádzajúce napr. od používateľov a zdravotných odborníkov a sú povinné sprístupniť ich ostatným členským štátom EÚ.

Nové pravidlá používania nanomateriálov v kozmetických výrobkoch:farbivá, konzervačné látky a UV-filtre vrátane nanomateriálov musia byť výslovne schválené. Výrobky obsahujúce iné nanomateriály, Ktoré inak nie sú obmedzené nariadením o kozmetických výrobkoch, sa stanú v prípade obáv zo strany Komisie predmetom úplného posúdenia bezpečnosti na úrovni EÚ. Nanomateriály musia byť označené v zozname zložiek slovom „nano“ v zátvorkách za názvom látky, napr. „oxid titaničitý (nano)“.
Okrem toho sa v novom nariadení Komisie, ktoré sa oddnes uplatňuje, stanovujú spoločné kritériá pre tvrdenia o kozmetických výrobkoch: výrobcovia, ktorí chcú na výrobku uviesť určité tvrdenie, napr. že deodorant „pôsobí počas 48 hodín“, budú musieť dodržať šesť spoločných kritérií: právny súlad, pravdivosť, existencia dôkazov, čestnosť, férovosť a informované rozhodovanie. Príslušné vnútroštátne orgány budú môcť overovať súlad tvrdení s týmito kritériami.


Súvislosti
·         Kozmetické výrobky zahŕňajú nielen líčidlá, parfumy a vody po holení, ale aj výrobky nevyhnutné pre zdravie a blaho spotrebiteľov, ako sú ochranné prípravky na opaľovanie, zubné pasty a čistiace prostriedky.
·         Nové nariadenie o kozmetických výrobkoch, ktoré bolo prijaté v roku 2009, sa  uplatňuje od 11. júla 2013 po ukončení prechodného obdobia, počas ktorého sa kozmetické odvetvie mohlo prispôsobiť novým pravidlám. Európske právne predpisy o kozmetických výrobkoch boli po prvý krát prijaté pred 35 rokmi a odvtedy prešli siedmymi zásadnými revíziami.

Zdroj: európska komisia