Odpady

05.08.2013 13:14

Vzbudiť záujem verejnosti o minimalizáciu, recykláciu a využívanie odpadov. Platí pritom zásada, že najlepší odpad je ten, ktorý sa nevyprodukuje. Výstava prezentuje históriu odpadov, legislatívu, vznik, klasifikáciu a nebezpečné vlastnosti odpadov, ako aj spôsoby nakladania s odpadmi (ich zber, separáciu, skládkovanie a spaľovanie). Osobitná pozornosť je venovaná skládkam ako časovaným bombám s potenciálne veľmi negatívnym a nebezpečným vplyvom na naše životné prostredie, pričom pozornosť je venovaná aj inváznym rastlinám rozširujúcim sa na skládkach odpadov. Výstava tiež prináša informácie o environmentálnom označovaní výrobkov.

05.08.2013 - 16.08.2013 MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava

Organizátor: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva