Odpovede na otázky týkajúce sa Výzvy č. 20/PRV/2016 podopatrenie 19.2 a Dodatku č. 3, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD

15.11.2016 10:43

Dávame Vám do pozornosti odpovede na otázky týkajúce sa Výzvy č. 20/PRV/2016 podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a metodického pokynu pre zapracovanie Dodatku č. 3 do stratégie CLLD. Odpovede poskytol riadiaci orgán pre PRV SR 2014-2020 (MPRV SR) v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Odpovede budú priebežne aktualizované.

Ďalšie prípadné otázky zasielajte na e-mail: gogorova@arvi.sk.

Dokument na stiahnutie:

- Odpovede na otázky (https://bit.ly/2eVjG3x)

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2ft51An