OLAF zverejnil výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2012

14.06.2013 10:12

Dňa 23. mája 2013 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (skratka "OLAF") 13. výročnú správu o operatívnej činnosti (ďalej len „správa“), v ktorej prezentuje svoju činnosť OLAF-u za rok 2012.

Počas roka 2012 posilnil OLAF svoju vyšetrovaciu funkciu a dosiahol významné výsledky. Vyšetrovania OLAF-u sa zefektívnili a celková priemerná dĺžka vyšetrovaní prípadov sa skrátila o 7 mesiacov. Najmä fáza výberu nových prípadov sa významne skrátila zo 6,8 mesiaca na 1,4 mesiaca.

Tieto zlepšenia umožňujú OLAF-u lepšie zvládnuť pracovné zaťaženie, keďže objem informácií, ktoré dostáva, stále narastá.

OLAF v roku 2012 spracoval viac prípadov než v predchádzajúcich rokoch. Bolo ukončených 465 prípadov (pozn. pre porovnanie: v roku 2011 to bolo 208 prípadov). Tieto prípady viedli k odporúčaniam získať späť 284 miliónov EUR.

Giovanni Kessler, generálny riaditeľ OLAF-u, povedal: „V roku 2012 si OLAF udržal vysoké tempo boja  proti podvodom a zachoval si politiku nulovej tolerancie voči korupcii. Vynikajúce výsledky uvedené v tejto správe sú prejavom záväzku OLAF-u  dosahovať efektívnosť a vysokú kvalitu vyšetrovaní. Na dosiahnutie plného účinku v našom boji proti podvodom je nevyhnutná spolupráca  našich partnerov a členských štátov. Pri znovuzískavaní zneužitých peňazí Európskej únie a postavenia páchateľov pred súd sú podstatné rozhodné opatrenia“.

Hlavné body správy:

  • V roku 2012 prudko poklesla dĺžka trvania prípadov vyšetrovaní a koordinácie. Dosiahla priemerne 22,6 mesiaca vrátane fázy výberu. Je to 22%-ný pokles v porovnaní s rokom 2011;
  • Priemerné trvanie fázy výberu prípadu sa skrátilo zo6,8 mesiaca na 1,4 mesiaca, čo predstavuje zníženie o 80% oproti roku2011. Vďaka novým a lepším postupom výberu môže OLAF rozhodnúť rýchlejšie o otvorení alebo neotvorení prípadu;
  • Na základe vyšetrovaní, OLAF vydal finančné odporúčania na vrátenie 284 mil. EUR. V čase zverejnenia tejto správy predstavovala suma vykázaná ako získaná späť príslušnými orgánmi v roku 2012 hodnotu 94,5 miliónov EUR;
  • OLAF prijal a riešil v roku 2012 celkovo 1264 prichádzajúcich informácií, čo je o 21% viac než v roku 2011.  Prichádzajúce informácie pochádzajú prevažne zo súkromných zdrojov, avšak počet položiek prijatých od členských štátov sa zdvojnásobil, čo signalizuje zvýšenú dôveru v OLAF.

 

Bližšie informácie sú verejnosti dostupné na:

Zdroj: olaf.vlada.gov.sk