OP ĽZ Aktualizácia dokumentu k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov

12.06.2017 14:34

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie na svojom webovom sídle zverejnilo aktualizovanú verziu dokumentu k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov.

Bližšie informácie: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/aktualizacia-dokumentu-k-zjednodusenemu-vykazovaniu-vydavkov/