Opatrenie č. 2 Zapracovanie u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov

26.07.2017 12:31

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci národného projektu „Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce“.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 19.7.2017 bolo zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci národného projektu „Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce“ v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Národný projekt je realizovaný prostredníctvom dvoch opatrení, pre ktoré sú vypracované osobitné Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí. Dňom zverejnenia Oznámenia môžu žiadatelia predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Opatrenie č. 2 Zapracovanie u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov

Poskytovanie mesačného finančného príspevku pre dlhodobo nezamestnaných občanov a zamestnávateľov na vykonávanie zapracovania u zamestnávateľa podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti. Je to forma aktivácie dlhodobo nezamestnaných občanov vykonávaním zapracovania u zamestnávateľa, ktorej cieľom je získanie, prehlbovanie praktických skúseností pre potreby trhu práce.

Zdroj: https://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/kopia-narodny-projekt-uspesne-na-trhu-prace/opatrenie-c.-2-zapracovanie-u-zamestnavatela-za-ucelom-ziskania-a-obnovy-pracovnych-navykov.html?page_id=721709