OPEN DAYS 2014 - Rastieme spoločne

13.10.2014 13:25

Zhruba 6 000 zástupcov európskych regiónov a miest sa 6. až 9. októbra 2014 zišlo v Bruseli na dvanástom výročnom podujatí OPEN DAYS (dni otvorených dverí).

OPEN DAYS 2014 - Rastieme spoločne

Podujatie OPEN DAYS – Európsky týždeň regiónov a miest, ktoré každoročne organizuje Európska komisia s Výborom regiónov, vytvára priestor pre diskusiu o možnostiach prínosu investičných stratégií členských štátov v oblasti regionálneho financovania EÚ k opätovnému naštartovaniu regionálneho rastu. Tento rok sa zo Slovenska na tomto podujatí zúčastnil Bratislavský samosprávny kraj .

Predseda Výboru regiónov Lebrun pri príležitosti OPEN DAYS 2014 uviedol: „V posledných rokoch sa v regiónoch a mestách EÚ vynaložila tretina všetkých verejných výdavkov. Podujatie OPEN DAYS ponúka realizátorom politiky súdržnosti príležitosť podeliť sa o najlepšie postupy a dať spätnú väzbu tým, ktorí prijímajú rozhodnutia. Je to súčasť nášho záväzku zabrániť omeškaniam najvýznamnejších vykonávacích opatrení pre naše komunity a podporiť celoeurópske šírenie najúčinnejších riešení.“

Komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn uviedol: „Tohtoročné podujatie OPEN DAYS bolo významnou príležitosťou pre mestá a regióny zamyslieť sa nad tým, ako čo najlepšie využiť možnosti, ktoré reformovaná politika súdržnosti prináša. V doposiaľ analyzovaných partnerských dohodách a operačných programoch na roky 2014 – 2020 badať jasný posun k investíciám do „reálneho“ hospodárstva. To znamená podporu malých a stredných podnikov, výskumu, vývoja a inovácie, opatrení na trhu práce, vzdelávania, boja proti chudobe ako aj nízkouhlíkového hospodárstva. Musíme zabezpečiť, aby všetky európske regióny skutočne „rástli spoločne“."

Súvislosti

S celkovým rozpočtom zhruba 352 miliárd eur na rozpočtové obdobie 2014 – 2020 zohrá politika súdržnosti rozhodujúcu úlohu v kľúčových oblastiach dlhodobého a udržateľného rastu ako inovácia, podpora malých a stredných podnikov, zvyšovanie kvalifikácií občanov, sociálne začlenenie a energetika.