...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Operačné programy 2014 -2020

05.01.2016 10:36

Operačné programy 2014-2020

Slovenská republika bude v programovom období 2014 – 2020 čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom operačných programov v rámci Cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a v rámci Cieľa Európska územná spolupráca.
Operačné programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti

P.č. Operačné programy Riadiaci orgán Pridelené finančné prostriedky v EUR
1. Výskum a inovácie MŠVVŠ SR  2 266 776 537
2. Integrovaná infraštruktúra MDVRR SR  3 966 645 373
3. Ľudské zdroje MPSVR SR  2 204 983 517
4. Kvalita životného prostredia MŽP SR  3 137 900 111
5. Integrovaný regionálny OP MPRV SR  1 754 490 415
6. Efektívna verejná správa MV SR     278 449 284
7. Technická pomoc ÚV SR     159 071 912
8. Program rozvoja vidieka MPRV SR  1 545 272 844
9. Rybné hospodárstvo MPRV SR       15 785 000
  SPOLU   15 329 374 992

Operačné programy cieľa Európska územná spolupráca

P.č. Operačný program Orgán zodpovedný za prípravu a implemetáciu
  Programy cezhraničnej spolupráce  
1. SK – CZ 2014 – 2020 MPRV SR
2. SK – AT 2014 – 2020 MPRV SR
3. PL – SK 2014 – 2020 MPRV SR
4. SK – HU 2014 – 2020 MPRV SR
5. ENI HU – SK – RO – UA 2014 – 2020 MPRV SR
  Programy nadnárodnej spolupráce  
6. Stredná Európa ÚV SR
7. ETC Dunaj ÚV SR
  Programy medziregionálnej spolupáce  
8. INTERREG MH SR
9. ESPON MDVRR SR
10. INTERACT BSK/MH SR
11. URBACT MDVRR SR
  SPOLU 223 367 272 EUR