Operačné programy 2014 -2020

05.01.2016 10:36

Operačné programy 2014-2020

Slovenská republika bude v programovom období 2014 – 2020 čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom operačných programov v rámci Cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a v rámci Cieľa Európska územná spolupráca.
Operačné programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti

P. č. Operačné programy Riadiaci orgán  
1. Výskum a inovácie MŠVVŠ SR  
2. Integrovaná infraštruktúra MDV SR  
3. Ľudské zdroje MPSVR SR  
4. Kvalita životného prostredia MŽP SR  
5. Integrovaný regionálny OP MPRV SR  
6. Efektívna verejná správa MV SR  
7. Technická pomoc ÚV SR  
8. Program rozvoja vidieka MPRV SR  
9. Rybné hospodárstvo MPRV SR   
       

Operačné programy cieľa Európska územná spolupráca

P. č. Operačný program Orgán zodpovedný za prípravu a implemetáciu
  Programy cezhraničnej spolupráce  
1. SK – CZ 2014 – 2020 MPRV SR
2. SK – AT 2014 – 2020 MPRV SR
3. PL – SK 2014 – 2020 MPRV SR
4. SK – HU 2014 – 2020 MPRV SR
5. ENI HU – SK – RO – UA 2014 – 2020 MPRV SR
  Programy nadnárodnej spolupráce  
6. Stredná Európa ÚV SR
7. ETC Dunaj ÚV SR
  Programy medziregionálnej spolupáce  
8. INTERREG MH SR
9. ESPON MDVRR SR
10. INTERACT BSK/MH SR
11. URBACT MDVRR SR