Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika a Česká republika 2014 – 2020

02.08.2013 10:27

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika a Česká republika 2014 – 2020 je prístupné na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/operacny-program-cezhranicnej-spoluprace-slovenska-republika-ceska-rep

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika a Česká republika 2014 - 2020“je možné predkladať najneskôr do 16. 8. 2013 na adresu:
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

e-mail: peter.lukac@enviro.gov.sk
fax: (02) 60 20 16 76