Operačný program Efektívna verejná správa – Námety na projektové zámery realizované MNO

30.03.2016 08:57

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti upozorňuje, že v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa na roky 2014 – 2020 riadiaci orgán, ktorým je ministerstvo vnútra SR, predpokladá vyhlásenie dopytovo orientovaných v roku 2016. Mimovládne neziskové organizácie sú prijímateľmi pri ID prioritnej osi 1: posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa a pri ID prioritnej osi 2: zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva, pre špecifický cieľ 1.1 (Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy), 1.2 (Modernizované riadenie ľudských zdrojov a zvýšené kompetencie zamestnancov), 1.3 (Transparentné a efektívne uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania a dôsledné uplatňovanie princípov 3E), 2.1 (Zvýšená efektívnosť súdneho systému) a špecifický cieľ 2.2 (Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému).

Vyhlásenie prvej dopytovo orientovanej výzvy sa predpokladá približne v polovici roka 2016. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti odporúča mimovládnym neziskovým organizáciám oboznámiť sa s predmetným operačným programom a zvážiť zapojenie sa vlastnými aktivitami (projektovými zámermi) do tejto budúcej výzvy.