Operačný program Efektívna verejná správa podporí známy projekt Hodnota za peniaze

07.06.2017 12:39

Operačný program Efektívna verejná správa podporí známy projekt Hodnota za peniaze

Hodnotenie verejných výdavkov z pohľadu ich účinnosti a efektívnosti ako aj identifikácia opatrení na zvýšenie hodnoty za peniaze z verejných financií patria medzi základné ciele projektu Ministerstva financií SR, na ktoré žiada finančné prostriedky z Európskej únie (EÚ). Národný projekt „Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revízia výdavkov)“ bude podporený cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo vnútra SR. Na projekt poputuje suma 6,6 milióna eur.

Zodpovedné a rozvinuté štáty využívajú princíp „hodnoty za peniaze“ úplne štandardne. Sme radi, že aj vďaka OP EVS Slovensko stráži hodnotu, ktorú získava za verejné výdavky,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková. Revízia výdavkov si však vyžaduje zásadné posilnenie analytických kapacít štátu. Práve vzniku analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy sa venuje iný národný projekt v rámci OP EVS. Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je rezort vnútra. Projekt má byť spustený už v lete 2017. Niektoré ministerstvá svoje analytické útvary už vytvorené majú, pričom do konca programového obdobia budú fungovať vo všetkých rezortoch.

Okrem priamych cieľov a výstupov má projekt ambíciu celkovo zlepšiť fungovanie štátu a spokojnosť občanov. „Projekt prispeje k lepšiemu hospodáreniu s verejnými prostriedkami, skvalitní rozhodovanie vo verejnej správe na základe analytických podkladov a tiež zvýši transparentnosť rozhodovania o rozpočte ako aj dôveru občanov voči verejnej správe,“ vysvetlil riaditeľ odboru operačného programu Efektívna verejná správa Samuel Arbe. Realizáciou projektu budú vytvorené potrebné predpoklady na to, aby sa revízia výdavkov stala trvalou súčasťou rozpočtového procesu.

Slovensko stále čelí výzve, ako zabezpečiť lepšiu kvalitu verejných služieb pri dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Krajina však aj napriek kríze dostala pod kontrolu deficit, zvýšila sa transparentnosť verejných financií, sprísnili sa pravidlá a posilnili inštitúcie na ich riadenie. Cieľom iniciatívy je posúdiť, či peniaze daňovníkov budú skutočne vynaložené najlepšie a prinášajú adekvátnu hodnotu. Rezort financií tak svojim národným projektom „Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revízia výdavkov)“ ponúka jeden z nástrojov, ako možno hodnotu za peniaze zvýšiť.

Zdroj: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-7&sprava=operacny-program-efektivna-verejna-sprava-podpori-znamy-projekt-hodnota-za-peniaze