OPEVS-PO1-SC1.1-2017-7 Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov Regionálny rozvoj

25.05.2017 17:55

OPEVS-PO1-SC1.1-2017-7 Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov

           

Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR

Alokácia: 5 170 000 €

Operačný program: Efektívna verejná správa

Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR

 

Vyhlásenie výzvy: 24.05.2017

Uzavretie výzvy: 23.06.2017

 

Kód výzvy: OPEVS-PO1-SC1.1-2017-7

 

Prioritná os 1:  Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

Špecifický cieľ: 1.1. Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Oprávnení žiadatelia: Ministerstvo financií SR

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS sú oprávnené tieto typy aktivít v rozsahu:

 

Procesy, systémy a politiky

  • aktivity zamerané na tvorbu analýz, vstupov do reformných politík a procesov
  • aktivity zamerané na programové rozpočtovanie;
  • monitorovanie a hodnotenie efektivity procesov, systémov, programov a politík

Budovanie a posilňovanie inštitucionálnych kapacít

  • opatrenia zamerané na budovanie inštitucionálnych kapacít nevyhnutných na naplnenie cieľov reformy VS;
  • vytváranie nových a podpora existujúcich spôsobilostí a kapacít nevyhnutných na vykonávanie reformy.

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.minv.sk/?aktualne-vyhlasene-vyzvania-1