OPTIMALIZOVANIE INFORMAČNÝCH NÁSTROJOV V OBLASTI VÔD

22.12.2015 11:35

Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os

1  – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita

1.2 – Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ

1.2.3 – Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

Číslo výzvy

OPKZP-PO1-SC123-2015-9

Dátum vyhlásenia výzvy
22.12.2015

Dátum uzavretia výzvy

RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potencionálnych žiadateľov. Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk 

Oprávnené aktivity

Aktivita A. Monitorovanie a hodnotenie vôd, vrátane skvalitňovania monitorovacej siete:

 • zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity, a ktoré sú zároveň v súlade s:

 • Vodným zákonom, súvisiacou vyhláškou
 • Zákonom o ochrane pred povodňami
 • Zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
 • Zákonom o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
 • Zákonom o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe
 • Osobitými predpismi v oblasti informačných systémov verejnej správy

a prispievajú k plneniu záväzkov v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality vôd vyplývajúcich z Rámcovej smernice o vodách v oblasti:

 • Vodný plán
 • Povrchové vody
 • Podzemné vody
 • Povodne
 • Ekonomická analýza a trendy

Oprávnený žiadateľ

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:

 • právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie množstva, režimu, kvality povrchových vôd a vplyvom pôsobiacich na kvalitu povrchových vôd
 • právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie výskytu, množstva, režimu a kvality podzemných vôd
 • správca vodohospodársky významných vodných tokov

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I)

Finančná alokácia výzvy

7 225 000 Eur

Link na kompletné znenie výzvy
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/9-vyzva-zamerana-na-optimalizovanie-informacnych-nastrojov-v-oblasti-vod-opkzp-po1-sc123-2015-9/