OSKAR BEZ BARIÉR – jedenásty ročník súťaže

20.01.2015 10:34

Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s agentúrou ABBY art organizuje už  jedenásty  ročník súťaže Oskar bez bariér.

Cieľom súťaže je motivovať samosprávy  miest a obcí, aby sa  aktívne podieľali na riešení problémov zdravotne postihnutých  a sociálne slabších občanov,  a tak napomáhali ich integrácii do spoločnosti.  Príklady dobrej praxe inšpirujú ďalšie obce a mestá k tomu, aby  cieľavedome odstraňovali bariéry, či už  v oblasti budovania bezbariérového sprístupnenia úradov, zdravotníckych zariadení, kultúrnych inštitúcií, športových podujatí, alebo v oblasti  vytvárania  bezbariérovosti vo vzťahu k mentálne postihnutým, prestárlym a iným rizikovým skupinám obyvateľov.

Budovaním zariadení sociálnych služieb, útulkov pre bezdomovcov,  bezprahových centier pre drogovo závislých, vzdelávacích, rehabilitačných a rekvalifikačných centier pre zdravotne postihnutých alebo sociálne slabších občanov  a mnohými ďalšími  aktivitami napomáhajú samosprávy k  vytváraniu podmienok pre ich integráciu, ale i zapájanie sa do pracovného, spoločenského a  kultúrneho života.

Starostovia a primátori môžu podávať prihlášky do súťaže do  2. marca 2015 na adresu ZMOS. Súčasťou prihlášky je  opis konkrétnych projektov zameraných  na pomoc  zdravotne postihnutým alebo sociálne znevýhodneným obyvateľom, ktoré samospráva realizovala - alebo prevažnú časť z nich -  v  roku 2014. Podklady do súťaže okrem vyplnenej  prihlášky musia obsahovať aj zoznam realizovaných prác s fotodokumentáciou, buď  priloženou, alebo  na nosiči (CD, DVD).

„Ľuďom čeliacim bariéram  každá ústretová aktivita - aj drobnosť- realizácia dobrého nápadu, či zmena prístupu verejnosti a inštitúcií  v každodennom živote môže priniesť zlepšenie kvality ich života,“ povedal predseda ZMOS Jozef Dvonč. „Veríme, že aj v tomto roku budú prihlásené projekty, ktoré budú inovatívne, inšpiratívne a nasledovania hodné.“

Pri hodnotení odborná porota, v ktorej sú okrem zástupcov  ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny aj zástupcovia ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, prihliada na kritériá, ktorými napríklad sú prínos projektu pre cieľovú skupinu, inovatívnosť projektov, zapojenie verejnosti do realizácie projektov, úroveň spolupráce samosprávy s jednotlivými organizáciami zdravotne postihnutých občanov ai.

Vyhodnotenie tejto prestížnej súťaže a oceňovanie aktívnych samospráv bude súčasťou galaprogramu konaného pri výročnom sneme ZMOS v apríli 2015.   Za rok 2013 za aktivity v prospech znevýhodnených občanov  boli nominované mesto Prešov, obec Bošany, mesto Nitra, mestská časť Košice – juh a mestská časť Bratislava – Petržalka.

Prihláška

Výzva na predkladanie projektov

Víťaznú sošku Oskara si odniesla Petržalka, ktorá  do súťaže prihlásila niekoľko projektov -  aktivity  zamerané na vytváranie bezpečného prostredia pre obyvateľov  v oblasti prevencie drogových závislostí - od strategických riešení až po zber ihiel a kontaminovaného  materiálu zo sídliska. Pre sociálne slabších seniorov  otvorila nové denné centrá, zabezpečila im  väčšiu počítačovú gramotnosť, čím sa snaží odstraňovať ich izolovanosť a podporovať samostatnosť.  Zo 6  denných centier  sú už tri bezbariérové a na debarierizácii ostatných  pracuje. Petržalská sociálna výdajňa je prvou na Slovensku  a pre mnohé mestá a obce je i vzorom v tom,   ako sa snaží petržalská samospráva  umožniť dostupnosť potravín a ďalších tovarov pre postihnutých a sociálne slabších.

Zdroj: ZMOS