OSKAR BEZ BARIÉR - prihláste svoju obec, mesto, mestskú časť do súťaže

14.03.2014 13:50

Ak sa vaša obec, mesto, mestská časť  angažuje v oblasti starostlivosti o zdravotne postihnutých  a sociálne slabších občanov,  a tak napomáha ich integrácii, ak odstraňuje  bariéry  vytváraním bezbariérového sprístupnenia úradov, zdravotníckych zariadení, kultúrnych inštitúcií,  ak  vytvára kvalitné životné prostredie pre mentálne postihnutých, prestárlych a iné rizikové skupiny obyvateľov poskytovaním  sociálnych služieb, budovaním  útulkov pre bezdomovcov,  bezprahových centier pre drogovo závislých, vzdelávacích a rekvalifikačných centier pre zdravotne postihnutých alebo sociálne slabších občanov, čím  vytvára podmienky pre ich kultúrny a spoločenský život – prihláste sa  do  celoročnej súťaže OSKAR BEZ BARIÉR  2013.

Oskara bez bariér za rok 2012 získalo Brezno

Vyhlásenie víťaza desiateho ročníka Oskara bez bariér sa  bude konať 28. mája 2014 v areáli Výstaviska Incheba v Bratislave v rámci 25. snemu ZMOS.

Starostovia a primátori môžu podávať prihlášky do súťaže do 14. apríla 2014. Súčasťou prihlášky je  opis konkrétnych projektov zameraných  na pomoc  zdravotne postihnutým alebo sociálne znevýhodneným obyvateľom, ktoré samospráva realizovala v  roku 2013, alebo prevažnú časť ich aktivít. Podklady do súťaže okrem prihlášky musia obsahovať aj zoznam realizovaných prác s fotodokumentáciou, buď  priloženou, alebo  na nosiči (CD, DVD).

Pri hodnotení odborná porota, v ktorej sú okrem zástupcov  ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny aj zástupcovia ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, prihliada na  kritériá, ktorými napríklad sú prínos projektu pre cieľovú skupinu, inovatívnosť projektov, zapojenie verejnosti do realizácie projektov, úroveň spolupráce samosprávy s jednotlivými organizáciami zdravotne postihnutých občanov ai. (viac v pripojenej prihláške).

Prihláška

Zdroj: ZMOS