Otvárame grantový program pre Nádej

02.03.2016 10:55

Otvorená grantová schéma pre Nádej 2016

Nadácia VÚB vyhlasuje otvorenú grantovú schému pre Nádej s podtitulom Umenie lieči a Dotyk lieči. Tento rok si organizácie môžu požiadať grant na projekty arteterapie a animoterapie, ktoré zvyšujú kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami alebo závažným ochorením. Arteterapia je liečba umením a animoterapia zase využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na zdravie človeka. Obidve terapie prispievajú k rozvoju tvorivých schopností, sociálneho cítenia, harmonicky pôsobia na emocionálny vývin a tak pomáhajú a liečia. Zlepšujú koncentráciu a pamäť, motoriku, verbálnu i neverbálnu komunikáciu.


Nadácia VÚB prerozdelí 30 000 eur, pričom maximálna výška grantu je 
1 500 eur. Na základe hodnotenia odbornej komisie podporí celkovo cca 20 projektov. Granty sú určené organizáciám, ktoré poskytujú služby a terapiu pre ľudí s postihnutím a  sú v priamom a pravidelnom kontakte s ľuďmi s telesným, zmyslovým, mentálnym, resp. kombinovaným postihnutím, deťmi a ľuďmi s rôznymi ochoreniami či dlhodobo hospitalizovanými. Predpokladom získania finančnej podpory je kvalitne spracovať žiadosť o grant, ktorý preukáže kompetentnosť a výsledky doterajšej činnosti predkladateľa ako aj projekt venovaný aplikovaniu jednej z vyššie uvedených techník.

Oprávnení žiadatelia:

  • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
  • školy,
  • cirkev alebo účelové zariadenie cirkvi,
  • domovy sociálnych služieb,
  • zdravotnícke zariadenia.

Výška grantu a doba realizácie projektu
Nadácia VÚB prerozdelí 30 000 eur, pričom maximálna výška grantu je
1 500 eur. Realizácia projektov môže prebiehať od 1. 6. do 31. 10. 2016. Finančné prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu zmluvy.

Z prostriedkov Nadácie VÚB nebudú financované:

  • Mzdy a odmeny (s výnimkou odmien pre terapeutov)
  • Náklady spojené s medializáciou projektu
  • Občerstvenie, ceny do súťaží, odmeny, pitný režim
  • Bankové poplatky
  • Stavebné úpravy

Postup pri predkladaní projektu
Formulár výlučne v elektronickej forme odošlite najneskôr do 31. marca 2016 do 24:00 hod. cez online aplikáciu https://nadaciavub.egrant.sk/. Projekty neprijímame osobne.

V rámci online formuláru sekcia PRÍLOHY uveďte oskenovaný doklad o pridelení IČO a kópiu výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a IBAN).

Zverejnenie výsledkov hodnotenia
Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch grantovej schémy mailom. Zoznam podporených subjektov bude zverejnený na webovej stránke https://www.nadaciavub.sk/ v polovici mája 2016.


Kontaktná osoba pre konzultácie
Martina Tvrdoňová, tel: 0949 428 239, e-mail: info@nadaciavub.sk

Kontaktná osoba pre otázky súvisiace s prihlasovaním sa do systému e-grant, resp. vyplnením online formulára
Luboš Tvrdoň, tel: 0908 521 135, e-mail: info@nadaciavub.sk

Zdroj: Nadácia VÚB