Otvorený grantový program 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne)

21.02.2017 14:36

Od 1. marca 2017 Nadácia Slovenskej sporiteľne spustí ďalší ročník Otvoreného grantového programu na podporu verejnoprospešných projektov neziskových organizácií v oblastiach:

- vzdelávanie,

- sociálna pomoc a zdravie,

- ochrana ľudských práv a občianska spoločnosť,

- kultúra,

- šport,

- životné prostredie,

- veda a výskum.

 

Oprávnení žiadatelia o grant:

- neziskové a mimovládne organizácie,

- materské a stredné školy,

- zariadenia sociálnych služieb,

- inštitúcie verejnoprospešného charakteru a

- športové kluby.

 

Neoprávnenými subjektmi sú obce, mestá a mestské časti, knižnice zriadené obcou/mestom, základné a vysoké školy, pre ktoré sú určené osobitné grantové programy.

 

Výška grantu:

- V tomto grantovom programe výška požadovanej podpory nie je ohraničená (v minulosti bola odporúčaná suma do 4 000 €). Nadácia Slovenskej sporiteľne môže na základe odporúčania hodnotiacej komisie prideliť grant v nižšej hodnote ako je požadovaná suma.

 

V tomto grantovom programe finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa nie je povinná.

 

Podmienky a ďalšie informácie:

V otvorenom grantovom programe platia nasledovné obmedzenia v rozpočte:

- Náklady na mzdy alebo honoráre, požadované od Nadácie SLSP, by nemali presiahnuť 20 % celkovej požadovanej sumy;

- Odvody do poisťovní a fondov, ani zrážková daň sa z grantu neprepláca;

- Pri cestovných nákladoch môžu byť preplatené iba cestovné lístky 2. triedy z verejnej dopravy (vlak, autobus, električka, trolejbus);

- Iný typ cestovného môže byť preplatený iba na základe konzultácie - zdôvodnenia nákladov (napr. prevoz materiálu a pod.) vopred;

- Z grantu je nie možné hradiť alkoholické a tabakové výrobky;

- Pri použití mobilného telefónu možno preplatiť z grantu max. 25 eur mesačne (nejde o paušálnu sumu, uznateľné budú iba skutočné náklady spojené s realizáciou projektu);

- Z grantu sa neprepláca roaming, kúpa mobilného telefónu ani jeho aktivácia;

- Režijné náklady z grantu nebudú preplatené, okrem krátkodobých prenájmov, ktoré priamo súvisia s projektom;

- Nepreplácajú sa ani bankové poplatky.

 

Odporúčania:

- Do obsahovej časti projektu napíšte presné a konkrétne aktivity a ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Pomôže to lepšie posúdiť vašu situáciu a prospešnosť pre cieľovú skupinu.

- V rozpočte rozpíšte jednotlivé položky čo najpresnejšie, nestačí iba rámcové pomenovanie položky a približná suma.

- Grant je možné získať iba na tie položky, ktoré priamo súvisia s projektom.

- V zmysle schválenej koncepcie nadácie nie je možné podporovať žiadosti fyzických osôb.

 

Zasielanie projektov:

- Žiadosti sa podávajú výlučne cez elektronickú podateľňu Nadácie Slovenskej sporiteľne. Žiadosti podané akýmkoľvek iným spôsobom nebudú akceptované. Na stránke https://podatelna.slsp.sk kliknite na modré tlačidlo Registrujte sa.

 

O grant je možné požiadať prostredníctvom elektronickej podateľne v termíne od 1.3. do 31.5.2017 do 13:00 h.

 

Dokument na stiahnutie:

- Grantová výzva (https://bit.ly/2lh3joh)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2kTs5aN