Oznam k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

27.12.2016 13:31

Dovoľujeme si Vás informovať, že Usmernenie k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania s názvom NedisKVALIFIKUJ SA! vyhlásenej v rámci špecifického cieľa 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie ako aj tzv. často kladené otázky a odpovede zverejní MŠVVaŠ SR najneskôr do 13. januára 2016. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola bude primerane predĺžená.
Súčasťou Usmernenia k výzve bude zároveň aj dodatok k Schéme pomoci de minimis na podporu vzdelávania (Schéma DM - 3/2016) z dôvodu zosúladenia časti I Forma pomoci s textom výzvy.
O zverejnených dokumentoch budú potenciálni žiadatelia informovaní prostredníctvom webového sídla MŠVVaŠ SR/časť OPĽZ a prostredníctvom emailu esf.vzdelavanie@minedu.sk.