Oznam k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

22.06.2017 18:12

Dňa 22.06.2017 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznam, že na základe výnimky zo systému riadenia európskych a štrukturálnych investičných fondov na programové obdobie 2014-2020 je MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OPĽZ oprávnený v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu celoživotného vzdelávania s názvom NedisKVALIFIKUJ SA! a kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 vydať rozhodnutia o schválení ŽoNFP, rozhodnutia o neschválení ŽoNFP a rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP do 85 pracovných dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia výzvy, t. j. od uzávierky 1. hodnotiaceho kola dňa 20.3.2017.

 

Zdroj: https://www.minedu.sk/18521-sk/oznam-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01/