Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10:

09.06.2016 15:56

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP”), ktoré boli predložené v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (ďalej len „výzva”), presiahol v prípade oprávnenej aktivity Triedený zber komunálnych odpadov disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených v rámci výzvy na predmetnú oprávnenú aktivitu Triedený zber komunálnych odpadov.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že žiadosti o NFP predložené po zverejnení tejto informácie budú pravdepodobne neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú oprávnenú aktivitu Triedený zber komunálnych odpadov, a to aj v prípade, že splnia všetky podmienky poskytnutia príspevku.

Výška disponibilných prostriedkov vyčlenených v rámci výzvy na oprávnenú aktivitu Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov nebola ku dňu zverejnenia tejto informácie prekročená, a preto riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyzýva žiadateľov na predkladanie žiadostí o NFP na oprávnenú aktivitu Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov.

Zároveň riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy. Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk. Presný dátum uzavretia výzvy bude stanovený s ohľadom na objem žiadostí o NFP predložených na oprávnenú aktivitu Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, pričom môže dôjsť taktiež k úprave indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na oprávnenú aktivitu Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, čím dopyt predložených žiadostí o NFP dosiahne kumulatívnu alokáciu pre oba typy oprávnených aktivít.