Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 19. Výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19

30.03.2017 13:49

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 30.3.2017 vydalo Usmernenie č. 2 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19. 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 30.3.2017 vydalo  Usmernenie č.2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19      ďalej len „výzva“) vo vzťahu ku:

  1. Vyšpecifikovanie spôsobu preukázania splnenia požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v súvislosti s prílohou č.10 ŽoNFP – Povolenie na realizáciu projektu v rámci Prílohy č.2 Výzvy – Príručka pre žiadateľa
  2. Zmena termínu uzavretia aktuálneho a nasledujúcich hodnotiacich kôl

19. Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č.2

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č.2

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky OV

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP

Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity

 

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č.2 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté zmenami v pôvodnom znení