Oznam o vyhlásení 20. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla OPKZP-PO4-SC451-2017-20

01.03.2017 11:57

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje, že dňa 03.03.2017 bola zverejnená 20. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 130 000 000 EUR.

Vyhlásená výzva je zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla . Pod rozvodom tepla rozumieme sústavu zásobovania teplom tvorenú tepelnými sieťami a odovzdávacími stanicami.

Oprávnenými na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity a ktoré zároveň spĺňajú nasledujúce podmienky:

· projekt musí byť realizovaný v rámci existujúcich systémov centralizovaného zásobovania teplom (ďalej len „CZT“) a súčasne

· existujúce systémy CZT musia spĺňať definíciu energeticky účinného systému CZT, alebo na základe pomoci z poskytnutého NFP budú po realizácii projektov túto definíciu spĺňať a súčasne

· pri ktorých bude energetickým auditom identifikované, že realizáciou projektu dôjde k zníženiu primárnej energetickej spotreby pri pokrývaní dopytu po využiteľnom teple.

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnených aktivít.

Výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa je 15%. Maximálna výška príspevku na podnik a projekt nesmie presiahnuť 6 mil. EUR.

V rámci hodnotiacich kritérií boli zohľadnené aj nasledujúce usmerňujúce zásady výberu projektov definované v OP KŽP:

1. Zvýhodnené budú projekty, ktoré dosiahnu najnižšie hodnoty pomerového ukazovateľa Efúspora, vypočítaného ako podiel investičných výdavkov na zrealizovanie celého projektu k hodnote predpokladaného objemu úspory primárnych energetických zdrojov (v EUR/MWh);

2. Podpora bude podmienená existenciou energetického auditu, na základe ktorého v procese hodnotenia dôjde k overeniu:

· Výpočtov plánovaného objemu úspory primárnych energetických zdrojov,

· Výpočtov úspory skleníkových plynov vyjadrených v ekvivalente CO2;

· Technickej uskutočniteľnosti navrhovaných energetických opatrení.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v tepelnej energetike na základe a v súlade s povolením podľa § 5 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (oprávnením na podnikanie na výrobu a rozvod tepla alebo na rozvod tepla podľa § 2 písm. g) zákona o tepelnej energetike) vydaným najneskôr k 1. januáru 2015 na dobu neurčitú. V prípade, že osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných úkonov.

Forma výzvy je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o NFP. Tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Možnosť predkladania žiadostí o NFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie nenávratného finančného príspevku v rámci predmetnej výzvy oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie projektu. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že žiadosť o NFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

Slovenská inovačná a energetická agentúra oznamuje, že v priebehu mesiaca marec 2017 bude  organizovať informačné semináre k výzve. Miesto konania a čas informačných seminárov budú vopred zverejnené na stránkach OP KŽP a SIEA.

Viac informácií je možné získať v časti  Výzvy/aktuálne Výzvy alebo na emailovej adrese sprostredkovateľského orgánu OP KŽP esif@siea.gov.sk.