Oznam o zverejnení 10., 11. a 12. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia

22.03.2016 10:21

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 21. 03. 2016 bola zverejnená 10., 11. a 12. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu.

  1. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 55 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.
  2. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 40 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov
  3. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 16 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve.

Forma výziev je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Možnosť predkladania žiadostí o NFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Riadiaci orgán tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

V rámci výziev sú oprávnenými žiadateľmi nasledovné subjekty:

V prípade 10. výzvy na predkladanie ŽoNFP sú oprávnenými žiadateľmi výlučne subjekty územnej samosprávy – obce a združenia obcí.

V prípade 11. výzvy na predkladanie ŽoNFP sú oprávnenými žiadateľmi subjekty územnej samosprávy –  príspevkové organizácie obcí, rozpočtové organizácie obcí (v prípade zhodnocovania BRO aj obce a združenia obcí), právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktoré sú oprávnené na nakladanie s odpadom, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktoré sú v 100% vlastníctve obce/obcí, združenia právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí.

V prípade 12. výzvy na predkladanie ŽoNFP sú oprávnenými žiadateľmi subjekty Ministerstvo životného prostredia SR alebo štátna rozpočtová/príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR poverená v súlade s § 105 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prevádzku informačného systému a sprístupňovanie údajov z neho.

Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie nenávratného finančného príspevku v rámci predmetnej výzvy oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie projektu. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že žiadosť o NFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

Viac informácií je možné získať TU alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.