OZNAM - predĺženie termínu uzávierky 2. hodnotiaceho kola k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!

28.04.2017 10:01

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie bude predlžovať termín uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 (pôvodne stanovený na 9. 5. 2017) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!

O presnom dátume uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 Vás budeme informovať v Usmernení č. 4, ktoré bude zverejnené na webovom sídle.

zdroj: https://www.minedu.sk/oznam-predlzenie-terminu-uzavierky-2-hodnotiaceho-kola-k-vyzve-nediskvalifikuj-sa/