Oznámenia pre prijímateľov v súvislosti s ukončovaním rozpočtového roka 2016

25.11.2016 12:31

V nadväznosti na metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 2/2009 - Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka (aktualizácia č. 2) účinné od 15.12.2011 Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky upozorňuje, že termín na vrátenie finančných prostriedkov a vysporiadanie finančných vzťahov (t.j. nezrovnalostí, vratiek, nezúčtovanej zálohovej platby) je stanovený do 1. decembra 2016.

 Na základe vyššie uvedeného usmernenia je Platobná jednotka Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky povinná zabezpečiť vysporiadanie všetkých mylne prijatých platieb resp. neidentifikovanteľných prijatých platieb a preúčtovanie všetkých kreditných operácií na účtoch Štátnej pokladne do 18. decembra 2016.

 V prípade, ak sa platba neidentifikuje do 31. decembra 2016 finančné prostriedky na konci rozpočtového roku prepadnú a statnú sa príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.