Oznámenie k výzve 21/PRV/2017 podopatrenia 19.2

22.05.2017 16:40

PPA oznamuje, že došlo k vydaniu Usmernenia Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k postupu schvaľovania stanov verejno-súkromných partnerstiev ako žiadateľov v rámci výzvy 21/PRV/2017 podopatrenia 19.2.

Zdroj: https://www.apa.sk/21-prv-2017