Oznámenie MPRV SR pre schválené miestne akčné skupiny

26.11.2013 14:10

MPRV SR oznamuje všetkým schváleným MAS, že musia postupovať v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.
Z uvedeného dôvodu musia dodržiavať limit pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.
Zákazka s nízkou hodnotou je zákazka, ktorej hodnota je vyššia ako 1 000 EUR.
Na výber uchádzača sa použije metóda prieskumu trhu.
Celé oznámenie je zverejnené v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie