Oznámenie o aktualizácii výzvy č. 21/PRV/2017

26.06.2017 12:11

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Opatrenie 19  / Podopatrenie 19.2  / 21/PRV/2017  výzvu pre Opatrenie 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, číslo výzvy 21/PRV/2017.

Aktualizácia sa týka nasledovných príloh:

·         Príloha č. 3 k výzve: Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatku 6

·         Príloha č. 4 k výzve: Tabuľka základnej alokácie VSP

·         Príloha č. 8 k stratégii CLLD: Personálna matica MAS

·         Príloha č. 1 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 Prioritná os 5. Miestny rozvoj vedený komunitou

 

ZDROJ: https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-aktualizacii-vyzvy-c-21-prv-2017/8324