Oznámenie o postupe pri zaraďovaní do záväzkov neprojektových opatrení PRV SR 2014 – 2020

02.01.2017 12:33

Z dôvodu opakujúcich sa otázok záujemcov o zaradenie do nových záväzkov neprojektových opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014- 2020) poskytuje Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) toto vysvetlenie postupu:

Podľa § 3 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p. je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) riadiacim orgánom a okrem iného vykonáva finančné riadenie podpôr poskytovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) a  riadi a usmerňuje poskytovanie podpôr na neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020.

V zmysle Systému finančného riadenia EPFRV a Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 riadenie programu zabezpečuje riadiaci orgán, ktorým je MPRV SR. Riadiaci orgán je okrem iného zodpovedný za účinné, efektívne a správne riadenie a vykonávanie programu.

Na základe uvedeného MPRV SR každoročne podľa stavu alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé opatrenia pred termínom na predkladanie žiadostí o poskytnutie priamych podpôr určuje PPA zverejniť, na ktoré neprojektové opatrenia PRV je možné predkladať žiadosti o zaradenie do nových záväzkov (ročných a viacročných), prípadne žiadosti o rozšírenie už existujúcich záväzkov. Podľa tohto písomného usmernenia MPRV SR následne PPA pripraví príslušné formuláre a príručky a zverejní pre žiadateľov oznámenie o predkladaní žiadostí na jednotlivé neprojektové opatrenia s uvedením, na ktoré opatrenia s ročným / viacročným záväzkom je možné predkladať žiadosť o podporu (t. j. žiadosť o zaradenie), žiadosť o rozšírenie záväzku alebo len žiadosť o platbu a určí termín na predkladanie žiadostí (obvykle do 15. mája kalendárneho roka).

Po prijatí žiadostí o zaradenie do nových záväzkov (ak je umožnené) PPA žiadosti posúdi a vyhodnotí z hľadiska plnenia podmienok uvedených v nariadení vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. (ďalej len „NV SR č. 75/2015 Z. z.“) a žiadosti zaradí do bodových pásiem. PPA následne zasiela podklady o predložených a do bodových pásiem zaradených žiadostiach na MPRV SR s požiadavkou o usmernenie, či je potrebné uplatniť pri zaraďovaní do nových záväzkov výberové kritériá definované v NV SR č. 75/2015 Z. z., alebo je možné zaradiť do nových záväzkov všetky žiadosti, u ktorých boli splnené podmienky na zaradenie.

MPRV SR podľa výšky disponibilných finančných prostriedkov rozhodne o tom, či je možné zaradiť všetky žiadosti alebo určí bodové pásmo, po ktoré môžu byť žiadosti zaradené do záväzku. Následne PPA pristúpi k zaraďovaniu do nových záväzkov, pričom v prípade potreby sa výber vykoná podľa zaradenia žiadostí do bodových pásiem zostupne od prvého bodového pásma na základe kritérií výberu žiadostí pre jednotlivé operácie v rámci opatrenia.

Po splnení podmienok pre zaradenie do opatrenia zasiela PPA žiadateľovi oznámenie spolu so špecifikáciou záväzku v zmysle predloženej žiadosti. V prípade nesplnenia podmienok pre zaradenie PPA taktiež písomne listom oboznamuje žiadateľa o uvedenej skutočnosti.

Po potvrdení prijatia záväzku zo strany žiadateľa predložením podpísaného záväzného vyhlásenia o plnení podmienok záväzku v zmysle § 2 ods. 2 NV SR č. 75/2015 Z. z. PPA ďalej administruje žiadosť o platbu na príslušné opatrenie. Vo veci žiadosti o platbu PPA rozhoduje podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2007 Z. z.

Na základe uvedeného odporúčame záujemcom priebežne sledovať aktuálne informácie zverejňované na webovom sídle PPA